הוספה וגריעה של שותף

מהות השירות

​שינוי בשותפים או בפרטיהם בשותפות כללית/מוגבלת.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​הודעה על שינוי בפרטי שותפות

  טופס ההודעה על שינוי בפרטי שותפות ייחתם בחתימת יד מקורית של כל השותפים מורשי החתימה, ובציון פרטי השותף שחתם לצד החתימה (שם מלא + מספר ת"ז). אם מדובר בתאגיד, יש לציין את פרטיו האישיים של החותם בשמו של התאגיד (שם מלא + מספר ת"ז).
  אימות חתימת השותפים יבוצע בידי עו"ד / רו"ח / נוטריון ציבורי.
  יש לציין בהודעה את התאריך המלא שבו החליטה השותפות על השינוי.
  שינוי בנוגע להוספה, להסרה או לעדכון פרטים של שותף (סעיף ד' בטופס), יש להקפיד על מילוי הפרטים להלן:
 1. מהות השינוי - צירוף, הסרה או שינוי בפרטי השותף ומעמדו.
 2. פרטי השותף - שם מלא + מס' ת"ז + מקצוע + כתובת פרטית).
 
      שינוי בנוגע לסכום שהכניס שותף מוגבל (סעיף ו' בטופס), יש לציין את סכום השקעתו בשותפות בשקלים חדשים שלמים.
 
      שינוי בסטטוס שותף, משותף כללי לשותף מוגבל ולהיפך, יש לדווח על שינויים בסכום ההשקעה בשותפות, לרבות אופן 
      התשלום (סעיפים ז' ו-ח' בטופס).
 
 • העתק פרסום ברשומות (שותפות מוגבלת)

  על שותפות מוגבלת לפרסם הודעה ברשומות בטרם תדווח לרשם על השינויים שלהלן:
 1. כאשר שותף כללי הופך לשותף מוגבל בשותפות.
 2. בהעברת זכות בשותפות משותף מוגבל לאדם אחר.

טפסים


עלות השירות

ללא עלות, למעט אגרת פרסום ברשומות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים,  רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

​עד 14 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

אם דיווח שהוגש אינו תואם למידע שעודכן אצל רשם השותפויות, לאחר הדיווח עליכם לפנות ולהודיע על כך לרשם השותפויות. הפניה תטופל על בסיס בחינת הדיווח שהוגש, אשר מצוי בתיק השותפות, ואין צורך להגיש דיווחים נוספים.