עדכון פרטי שותף קיים

מהות השירות

שינוי בפרטי מורשי החתימה של שותפות חוץ.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

הודעה על שינוי בפרטי שותפות​

 1. טופס ההודעה על שינוי בפרטי שותפות ייחתם בחתימת יד מקורית של שותף מורשה חתימה, ובציון פרטי השותף שחתם לצד החתימה (שם מלא + מספר זיהוי). אם מדובר בתאגיד, יש לציין את פרטיו האישיים של החותם בשמו של התאגיד (שם מלא + מספר זיהוי).
 2. ההודעה תפרט את מהות השינוי שחל בפרטי מורשה החתימה.
 3. שותף מוגבל לא ישמש כמורשה חתימה.
 4. אימות חתימת השותפים יבוצע בידי עו"ד / רו"ח / נוטריון ציבורי.
 5. יש לציין בהודעה את התאריך המלא שבו החליטה השותפות על השינוי.

טפסים


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

​עד 14 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

​על השותפות להגיש מסמכים מקוריים בלבדובשפה הרשמית. 

 

אם דיווח שהוגש אינו תואם למידע שעודכן אצל רשם השותפויות, לאחר הדיווח עליכם לפנות ולהודיע על כך לרשם השותפויות. הפניה תטופל על בסיס בחינת הדיווח שהוגש, אשר מצוי בתיק השותפות, ואין צורך להגיש דיווחים נוספים.