אודות

 
יחידת רשם השותפויות אחראית על הטיפול ברישום שותפויות, בקבלה ובבדיקה של דיווחים ששותפויות חייבות בהגשתם לרשם, בפירוקן והחייאתן, זאת, בהתאם להוראות פקודת השותפויות [נוסח חדש] תשל"ה-1975, והתקנות שהותקנו מכוחה. ​

​בין מטרותיה העיקריות של היחידה, להוות גוף תומך למגזר העסקי, לחיי המסחר ולהתנהלות הכלכלית במדינה. הפעולות המבוצעות ביחידה הם משלושה סוגים:

  1. פעולות קונסטיטוטיביות, אשר אלמלא פעולת הרשם אין להן תוקף חוקי (לדוגמה, שינוי שם השותפות, רישום שותפות מוגבלת, שינוי תקנות של שותפות מוגבלת).
  2. פעולות דקלרטיביות, המתייחסות לדיווחים ששותפויות מעבירות לרשם לצורך מימוש עקרון הפומביות (לדוגמה, שינוי מהות העסק של השותפות, שינוי מען השותפות, שינוי בשמות שותפים ופרטיהם).
  3. פעולות הדורשות בדיקה משפטית של תקינות קיום ההליכים המשפטיים (לדוגמה, החייאה ופירוק של שותפות).

 

  • בהתאם להוראות הדין, אחראית יחידת רשם השותפויות על ניהול מרשם שותפויות מהימן ועדכני, המאפשר לציבור קבלת מידע על שותפויות רשומות והמהווה נדבך מהותי ומרכזי בפעילות המגזר העסקי בישראל ובחיי המסחר בכלל.

 

  • לשירותכם, באתר האינטרנט של רשות התאגידים, דפי שירות מפורטים ביחס לכל אחד מהשירותים הניתנים ביחידת רשם השותפויות.
    עוד ניתן למצוא באתר, מידע אודות השותפויות הרשומות במרשם שמנהל רשם השותפויות המעודכן באופן שוטף זאת , לצד דברי החקיקה הרלוונטיים בנוסחם המעודכן וכן הטפסים השונים הנדרשים לרישום שותפות ולהמצאת דיווחים שוטפים לרשם, המתחייבים מכוח הוראות הדין.
  • באתר מתפרסמים באופן שוטף עדכונים והודעות מטעם הרשם, כמו גם פרסומים שונים הרלוונטיים להתנהלותן של השותפויות.
  • אנו מקווים כי המידע באתר יביא תועלת למשתמשים בו ויסייע לפעילותן התקינה של השותפויות בישראל.