התנגדות לרישום מפלגה

מהות השירות

​התנגדות לרישום מפלגה.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • הודעה על התנגדות לרישום מפלגה (טופס 4). יש למלא את כל פרטי מגיש ההתנגדות כנדרש. יש לפרט את נימוקי ההתנגדות.
 • תצהיר לאימות העובדות המופיעות בנימוקי ההתנגדות
 • אישור אזרחות. אישור ממשרד הפנים על היות המתנגד אזרח ישראל.
 • תצהיר תושבות (טופס 2). תצהיר על היות המתנגד תושב ישראל (על פי הטופס המופיע מטה).


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר רשום:
  רשות התאגידים - רשם המפלגות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 28178 ירושלים 9128101.
 • קבלת קהל (בתיאום פגישה מראש):
  רחוב ירמיהו 39 בנין 1, קומה 12, מגדלי הבירה, ירושלים.
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30

זמן טיפול

​החלטת הרשם לגבי ההתנגדות תינתן בתוך 30 ימים מיום קבלתה,
או בתוך 30 ימים מהיום שקבע הרשם להגשת תגובה להתנגדות.

הערות

 • ​יש להגיש מסמכי מקור.
 • התנגדות לרישום מפלגה תוגש בתוך 30 יום מיום הפרסום ברשומות של ההודעה על הגשת בקשה לרישום המפלגה.
 • החלטת הרשם תשלח למתנגד ולמבקשי הרישום עם קבלתה בדואר רשום וכן בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני.
 • ניתן להגיש לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על החלטת הרשם, בתוך 30 יום מיום מתן ההחלטה.