רישום מפלגה

מהות השירות

​בקשה לרישום מפלגה בפנקס המפלגות.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

טופס בקשה לרישום מפלגה (טופס 1)

 • יש למלא את הטופס על כל פרטיו, בהקלדה במחשב ולהגישו מודפס.
 • בטופס יש לפרט את השם המוצע למפלגה ואת מען המפלגה. 

רשימת מייסדים

 • על הבקשה לרישום מפלגה יחתמו 100 (או יותר) ממייסדי המפלגה, אשר יפרטו את שמם, שנת לידתם, מספר זהותם, משלח ידם ומענם; חתימות המייסדים יאומתו על ידי עורך-דין. 

אישור אזרחות

 • כל חותם ממייסדי המפלגה שברשימה לעיל יצרף לבקשה אישור משרד הפנים על היותו אזרח ישראל.

תצהיר תושבות (טופס 2)

 • כל חותם ממייסדי המפלגה שברשימה לעיל יצרף לבקשה תצהיר על היותו תושב ישראל (על פי הטופס המופיע מטה).

תקנון

יש לצרף עותק מתקנון המפלגה. התקנון יכלול את הפרטים הבאים: 

 1. התנאים לקבלת חברים למפלגה, השעייתם והוצאתם ממנה;
 2. הזכויות והחובות של החברים;
 3. מוסדות וסדרים בדבר הליכים משמעתיים נגד חבר המפלגה ואמצעי המשמעת;
 4. הסמכות של סניפי המפלגה באזורי הארץ;
 5. קביעת מוסדות המפלגה, תפקידיהם, הרכבם, סמכויותיהם ודרכי פעולתם, ודרך קביעתם של מועמדי המפלגה בבחירות לכנסת;
 6. מועדי התכנסות מוסדות המפלגה וסדרי הדיון בהם;
 7. הוראות בדבר ניהול ענייני המפלגה לפי חוק זה.

מסמך מטרות מוצהרות של המפלגה

 • יש לצרף לבקשה מסמך שבו יפורטו מטרותיה המוצהרות של המפלגה;
 • יש לצרף כל מסמך נוסף להבהרת המטרות, כגון אמנת היסוד של המפלגה, מצעה בבחירות האחרונות לכנסת וכל מסמך כיוצא באלה, ככל שישנו. 

אישור על תשלום אגרת רישום והוצאות פרסום 


עלות השירות

.

אפשרויות לקבלת השירות

 • קבלת קהל (בתיאום פגישה מראש):
  רחוב ירמיהו 39 בנין 1, קומה 12, מגדלי הבירה, ירושלים
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30

זמן טיפול

​עד 44 יום, אם לא הוגשו התנגדויות.

הערות

 • ​יש להגיש מסמכי מקור. עם סיום הליך הרישום יישלח עותק תעודת הרישום באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני.
 • תעודת הרישום המקורית תשלח לפונה בדואר, או בדרך אחרת בתיאום עם מזכירות היחידה.