בא-כוח המפלגה ומ"מ לעניין רשימת מועמדים

מהות השירות

הודעה על בא-כוח המפלגה וממלא מקומו לעניין רשימת המועמדים שלה בבחירות לכנסת.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 הודעה על בא-כוח המפלגה וממלא מקומו

 1. מפלגה תקבע את בא-כוחה וממלא מקומו לעניין רשימת מועמדי המפלגה בבחירות לכנסת.
 2. יש להגיש את הודעה לרשם לפחות יום אחד לפני תום המועד להגשת רשימת המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית.
 3. ההודעה תפרט ביחס לכל בא-כוח וממלא מקומו הבאים: שם מלא, מספר זהות, מען, מספרי טלפון במשרד ובבית, מספר פקסימיליה.
 4. ההודעה תמולא על כל פרטיה בהקלדה במחשב ותוגש מודפסת.
 5. ההודעה תחתם בידי מי שהוסמך לכך על-ידי המפלגה, תוך ציון הפרטים האישיים הבאים: שם מלא, מספר זהות, מען, מספרי טלפון במשרד ובבית, מספר פקסימיליה. החתימה תאומת על-ידי עורך דין.


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר רשום:
  רשות התאגידים - רשם המפלגות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 28178 ירושלים 9128101..
 • קבלת קהל (בתיאום פגישה מראש):
  רחוב ירמיהו 39, בנין 1, קומה 12, ירושלים
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30

הערות

 • ​יש להגיש מסמכי מקור. הרשם יעביר את ההודעה על בא-כוח המפלגה וממלא מקומו לעניין רשימת המועמדים שלה בבחירות לכנסת ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
 • אי הגשת הודעה כאמור לרשם המפלגות, עלולה למנוע הגשת רשימת מועמדים לוועדת הבחירות המרכזית.