הודעה על נכסי מפלגה ודוחות כספיים

מהות השירות

​הודעה על נכסי מפלגה ודוחות כספיים.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

​טופס הודעה על נכסי מפלגה ודוחות כספיים

 1. מפלגה תגיש לרשם הודעה לפי טופס "הודעה על נכסי מפלגה ודוחות כספיים", בתוך 90 יום מיום רישומה בפנקס המפלגות.
 2. א. מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת ואינה מחויבת במסירת דוחות כספיים למבקר המדינה לפי סעיף 10(ג) לחוק מימון מפלגות,  תשל"ג-1973 (להלן - "חוק המימון") תגיש לרשם הודעה לפי טופס "הודעה על נכסי מפלגה ודוחות כספיים", בתוך עשרה שבועות מתום שנת הכספים.  
  ב. מפלגה המיוצגת בכנסת ומחויבת במסירת דוחות כספיים למבקר המדינה לפי סעיף 10(ג) לחוק המימון, תגיש לרשם הודעה לפי לפי טופס "הודעה על נכסי מפלגה ודוחות כספיים", במועד בו עליה למסור את חשבונותיה למבקר המדינה.
 • יש למלא את הטופס על כל פרטיו, בהקלדה במחשב ולהגישו מודפס.
 • ההודעה מקיפה וכוללת פירוט בדבר נכסי מקרקעין, נכסי מיטלטלין, זכויות, התחייבויות כספיות ואחרות, ותאגידים שהמפלגה בעלת עניין בהם.
 • החתימה על הטופס תהא בידי מי שהוסמך לכך בידי הגוף המופקד על ניהול ענייני המפלגה, תוך ציון פרטיו האישיים. החתימה תאומת בידי עורך דין.
 • דף הנחיות להודעה על נכסי המפלגה ודוחות כספיים

 

דוחות כספיים מבוקרים ודוחות הוצאות והכנסות שנתיים

 • מפלגה המחויבת במסירת דוחות כספיים למבקר המדינה כאמור בסעיף 2ב' לעיל, תגיש לרשם, בנוסף להודעה על נכסיה, דוחות כספיים מבוקרים הכוללים מאזן שנתי ודוחות הוצאות והכנסות שנתיים כפי שהיא מגישה למבקר המדינה.


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר רשום:
  רשות התאגידים - רשם המפלגות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 28178 ירושלים 9128101.
 • קבלת קהל (בתיאום פגישה מראש):
  רחוב ירמיהו 39 בנין 1, קומה 12, מגדלי הבירה, ירושלים
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30

זמן טיפול

​ההודעה תעודכן בפנקס המפלגות בתוך 5 ימים ממועד קבלתה.

הערות

 • ​יש להגיש מסמכי מקור.
 • בהתאם להוראת סעיף 28(א1) לחוק המפלגות, מפלגה אשר לא ממלאת אחר הוראות החוק בנוגע להודעה כאמור, דינה קנס בסך 513,000 ₪.
 • הודעות המפלגה בדבר נכסים ודוחות כספיים יפורסמו לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשם המפלגות.