בחירות מקדימות

מהות השירות

הודעות בנוגע לבחירות מקדימות​.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​הודעה על מועד בחירות מקדימות


  על מפלגה להודיע לרשם על מועד בחירות מקדימות, בתוך 3 ימים מהיום בו נקבע המועד כאמור.
  בנוסף, על מפלגה להודיע לרשם על שינוי מועד הבחירות המקדימות, לרבות ביטולן, בתוך 3 ימים מההחלטה על שינוי המועד. 
 • הודעה על בעלי זכות בחירה


  ההודעה תכלול את הבאים:
 1. מספר בעלי זכות הבחירה.
 2. הסכומים שרשאים המועמדים לקבל ולהוציא לפי סעיפים 28ח -28ט לחוק המפלגות, בהתייחס לתפקיד ולמספר בעלי זכות הבחירה.
 3. שמות המועמדים המתמודדים בבחירות המקדימות.
 4. ההודעה תימסר לרשם עם היוודע למפלגה הנתונים כאמור ולא יאוחר מ-20 יום לפני יום הבחירות המקדימות.
 • הודעה על הליך קביעה לתפקיד מועמד לתפקידים


  על מפלגה להודיע לרשם על ההליכים קביעת מועמדים לתפקידים הבאים, בתוך 3 ימים מיום ההחלטה בדבר הקביעה:
  יושב ראש המפלגה;ראש הממשלה;שר;חבר כנסת;ראש רשות מקומית. 
 • ההודעות יוגשו כשהן מודפסות וחתומות בידי מי שהוסמך לכך על-ידי המפלגה. יש להגיש מסמכי מקור.


דף הנחיות מימון בחירות מקדימות


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר רשום:
  רשות התאגידים - רשם המפלגות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 28178 ירושלים 9128101.
 • קבלת קהל (בתיאום פגישה מראש):
  רחוב ירמיהו 39 בנין 1, קומה 12, מגדלי הבירה, ירושלים.
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30