שינוי שם

מהות השירות

שינוי שם מפלגה.

הוראות החוק הרלוונטיות

חוק המפלגות, תשנ"ב-1992, סעיפים: 9, ובשינויים המחויבים 8-4, 12
תקנות המפלגות (רישום ודיווח), תשנ"ג-1993, תקנות: 10, ובשינויים המחויבים 8-1

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​טופס בקשה לשינוי שם מפלגה


  יש למלא את הטופס על כל פרטיו, בהקלדה במחשב ולהגישו מודפס. הבקשה תיחתם בידי מי שהסמיכה לכך המפלגה. 
 • אישור אזרחות

 • אישור מאת משרד הפנים על היות החותם אזרח ישראלי.

 • תצהיר תושבות (טופס 2)


  תצהיר בדבר היות החותם תושב ישראל (על פי הטופס המופיע מטה).
 • כתב הסמכה


  כתב הסמכה מאת המפלגה המסמיך את החותם לחתום על הבקשה.  
 • החלטה על שינוי השם


  החלטת המפלגה בדבר שינוי שם המפלגה, מקור או נאמן למקור. 


אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר רשום:
  רשות התאגידים - רשם המפלגות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 28178 ירושלים 9128101.
 • קבלת קהל (בתיאום פגישה מראש):
  רחוב ירמיהו 39, בנין 1, קומה 12, ירושלים.
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30

זמן טיפול

​כ- 44 ימים, אם לא הוגשו התנגדויות.

הערות

 • ​יש להגיש מסמכי מקור.
 • עם סיום הליך שינוי השם, יישלח למפלגה עותק תעודת הרישום באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני.
  תעודת על רישום השינוי המקורית תועבר למפלגה בדואר, או בדרך אחרת, בתיאום עם מזכירות היחידה.