שינוי מטרות

מהות השירות

שינוי מטרה ממטרותיה של מפלגה.

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​טופס בקשה לשינוי מטרות מפלגה


  יש למלא את הטופס על כל פרטיו, בהקלדה במחשב ולהגישו מודפס. הבקשה תיחתם בידי מי שהסמיכה לכך המפלגה. 
 • אישור אזרחות


  אישור מאת משרד הפנים על היות החותם אזרח ישראלי. 
 • תצהיר תושבות (טופס 2)


  תצהיר בדבר היות החותם תושב ישראל (ע"פ הטופס המופיע מטה). 
 • כתב הסמכה


  כתב הסמכה מאת המפלגה, אשר מסמיך את החותם לחתום על הבקשה.  
 • מסמך המעיד על המטרות החדשות


  מסמך מאת המפלגה, אשר מעיד על מטרותיה החדשות וכל מסמך אחר הנחוץ להבהרת המטרות החדשות. 


אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר רשום:
  רשות התאגידים - רשם המפלגות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 28178 ירושלים 9128101.
 • קבלת קהל (בתיאום פגישה מראש):
  רחוב ירמיהו 39, בנין 1, קומה 12, ירושלים.
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30