פירוק בצו בית משפט

מהות השירות

​פירוק מפלגה בצו בית משפט.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 

​הודעה על צו שנתן בית המשפט לפירוק המפלגה

פירוק מפלגה לפי צו בית משפט יהיה כדרך שמפרקים עמותה, בשינויים המחוייבים.
עילות הפירוק הינן:

 1. פעולות המפלגה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה או לתקנונה;
 2. המפלגה או מטרותיה מכוונות לשלילת קיומה של מדינת ישראל  או אופיה הדמוקרטי;
 3. המפלגה אינה יכולה לפרוע חובותיה;
 4. בית המשפט מצא שמן היושר ומן הצדק לפרק את המפלגה. 
 

העתק מאושר של צו בית המשפט

 • יש לצרף להודעה העתק מאושר מן הצו.
 • בקשה לפירוק מפלגה תוגש על-ידי הרשם לבית המשפט המחוזי; בקשה כאמור בסעיף 3 יכול גם שתוגש בידי נושה; בקשה כאמור בסעיפים 3-4 יכול שתוגש בידי המפלגה.
 • לרשם סמכויות לבירור מוקדם, כאמור בסעיף 51 לחוק העמותות.
 • לא תוגש בקשה לפירוק המפלגה כאמור בסעיפים 1, 2 ו-4, אלא לאחר שהרשם התרה במפלגה בכתב לתקן את המעוות והמפלגה לא עשתה זאת תוך זמן סביר לאחר קבלת ההתראה.


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר רשום:
  רשות התאגידים - רשם המפלגות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 28178 ירושלים 9128101.
 • קבלת קהל (בתיאום פגישה מראש):
  רחוב ירמיהו 39, בנין 1, קומה 12, ירושלים.
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30.

זמן טיפול

​הרשם ימחק את המפלגה מפנקס המפלגות ביום קבלת ההודעה על הפירוק בצירוף צו בית המשפט.