מדריך למפלגה

 
הליך רישום מפלגה ואופן ניהולה מוסדרים בסעיפים 1-28 לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992  (להלן – חוק המפלגות) ובתקנות המפלגות (רישום ודיווח), תשנ"ג-1993  (להלן – תקנות הרישום).

"מפלגה"  על-פי חוק המפלגות;

  • סעיף 1 - "חבר בני-אדם שהתאגדו כדי לקדם בדרך חוקית מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוגם בכנסת על ידי נבחרים".
  • סעיף 2 - "מאה בני אדם או יותר, שהם אזרחי ישראל בגירים ותושביה, רשאים לייסד מפלגה על ידי רישומה בפנקס המפלגות".

מדריך המפלגות