אישור ניהול תקין לשנת 2018

מהות השירות

בקשה לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018 - הקדש ציבורי.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • טופס בקשה לקבלת אישור ניהול תקין להקדש ציבורי
 • תצהיר נאמנים בהקדש ציבורי המוגש בתמיכה לבקשת אישור ניהול תקין
 • דוח כספי של ההקדש לשנת 2016

ככל שמחזור ההכנסות השנתיות של ההקדש עולה על 80 אלף ₪, יש להגיש:

דוח כספי מבוקר על-ידי רואה חשבון להקדש ציבורי.
הדוח הכספי ייערך בהתאם להוראות גילוי דעת 69 ותקן חשבונאות מס' 5 על כל נספחיו, ובמתכונת הדיווח שקבעה מועצת רואי חשבון לגבי מוסדות ללא כוונת רווח.
 
ככל שמחזור ההכנסות השנתיות של ההקדש אינו עולה על 80 אלף ₪, יש להגיש דוח כספי לפי אחת משתי החלופות הבאות:

 • דוח כספי להקדש ציבורי-על הדוח להיות מאומת בתצהיר של הנאמנים.
 • דוח כספי על ניהול קרן גמ"ח (הקדש ציבורי)


 
בנוסף להמצאת המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל יש לציין את תאריך תחילת פעילות הקדש (חודש ושנה). 
 
אישור על הגשת מסמכים -  הקדש שלא מלאו שנתיים רצופות לפעילותו, רשאי לקבל אישור על הגשת מסמכים, בכפוף להגשת כל המסמכים לעיל ואישור תקינותם  על-ידי הרשם.
 
להנחיות בדבר ניהול תקין של הקדש ציבורי יש לעיין:​

 

דף הנחיות לניהול הקדש ציבורי


עלות השירות

ללא עלות.

אמצעי תשלום

 

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם ההקדשות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).​

זמן טיפול

​  90 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.