מכירת נכסי הקדש

מהות השירות

מכירת נכסי הקדש ציבורי.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

​בהתאם להוראות הדין, נכסי מקרקעין של ההקדש נרשמים על שם הנאמנים, ונרשמת הערה בפנקסי המקרקעין בדבר קיומו של הקדש.
לצורך ביצוע עסקאות בנכסים אלו, על נאמני ההקדש לקבל את אישור רשם ההקדשות להסרת ההערה. זאת, בהתאם להנחיות כדלקמן:
 • בקשה לקבלת אישור עקרוני למכירה
על הנאמנים להגיש בקשה מנומקת בכתב לרשם ההקדשות, לצורך קבלת אישורו העקרוני למכירת נכסי ההקדש.
בהתאם להוראות סעיף 9(א) (1) לחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, על נאמני ההקדש לפעול ביחד. לאור האמור וככל שבכתב ההקדש לא קיימת הוראה אחרת בעניין, יש לצרף לבקשה מסמך חתום על ידי כל נאמני ההקדש לפיו הם מסכימים למכירת נכס ההקדש. הרשם יקבע האם המכירה מוצדקת. כמו כן, יקבע הרשם האם המכירה טעונה אישור בית המשפט המחוזי (ככל ששטר ההקדש מגביל ביצוע עסקאות בנכס, ומתקיימות נסיבות המצדיקות שינוי שטר ההקדש). בהתאם, הנאמנים יפנו בבקשה מתאימה לבית המשפט.
 
לאחר קבלת אישורו העקרוני של הרשם / אישור בית המשפט (ככל שנדרש), על הנאמנים להמציא לרשם את המסמכים הבאים:
 • עותק מהערכת שמאי מקרקעין
 • תצלום מפרסום המכירה בעיתון יומי ארצי ו/או במקומון
 • עותק חתום מהסכם המכירה המותנה
התנאי - אישור רשם ההקדשות או אישור בית המשפט, בהתאם להחלטת הרשם באישור העקרוני.
הסכם המכירה ייחתם לאחר שבוצעה התמחרות לקבלת התמורה המרבית, ונבחר המציע שהצעתו היתה הגבוהה ביותר ושאינה נופלת מהערכת השמאי.
 
במקרים בהם יש צורך באישור בית המשפט יש להמציא עותק הבקשה שתוגש לבית המשפט, כאשר רשם ההקדשות הוא המשיב.
 
לאחר פעולת המכר, על הנאמנים להמציא לרשם את המסמכים הבאים:
 • דוח כספי מפורט בדבר הכנסות והוצאות ההקדש בגין המכירה
הדוח יוגש בנפרד מהדוח הכספי השנתי ויכלול פירוט מלא של הכנסות והוצאות ההקדש בגין המכירה, לרבות פירוט הסכום הנטו  שהועבר לחשבון ההקדש.
 • אישור הבנק על הפקדת סכום המכירה (נטו) בחשבון ההקדש

 

לאחר קבלת מלוא המסמכים כאמור ובדיקת תקינותם, יגיש הרשם ללשכת רישום מקרקעין הודעה על ביטול ההערה.
בנוסף, ירשום הרשם בספריו כי נכס ההקדש נמכר ויוסיף את הסכום נטו לנכסי הכספים של ההקדש.
 


עלות השירות

ללא עלות

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם ההקדשות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10.
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30.
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).