ביטול הקדש ובקשות לסגירת הקדש במרשם

מהות השירות

ביטול הקדש ובקשות לסגירת הקדש במרשם.

הוראות החוק הרלוונטיות

חוק הנאמנות, תשל"ט-1979, סעיפים: 18, 23

המסמכים הדרושים והנחיות

​ביטול הקדש כפוף לתנאים המפורטים בשטר ההקדש או להחלטת בית המשפט אם שטר ההקדש אינו כולל הוראות בעניין זה.
 
 • ביטול הקדש לפני תחילת פעילותו:
  זכותו של יוצר ההקדש לחזור מיצירת ההקדש לפני תחילתו וזכותו של יוצר ההקדש שמקורו בצוואה לחזור בו בהתאם לדיני
  ביטול צוואה או מדיני ביטול או שינוי של הוראה לענין סעיף 147 לחוק הירושה. 
 • שטר ההקדש כולל הוראות לעניין ביטול ההקדש:
ככל ששטר ההקדש כולל הוראות לעניין סיום פעילות ההקדש, ניתן לפעול על פי הוראות אלו, ואין צורך בפניה לבית המשפט.
לכל פניה בנושא סגירת הקדש יש לצרף אסמכתאות לכך שלא נותרו בהקדש נכסים / כספים.
על הנאמנים להודיע לרשם ההקדשות כי התקיימו התנאים לביטול או לסיום פעילות ההקדש בצירוף האסמכתאות.
רשם ההקדשות יפעל לסגירת ההקדש ברישומיו, ויוציא הודעה על כך לנאמנים.
 • שטר ההקדש אינו כולל הוראות לעניין ביטול ההקדש:
ככל ששטר ההקדש אינו כולל הוראות לעניין סיום פעילות ההקדש, ובהתקיים התנאים המתאימים, ניתן לפנות בבקשה לבית המשפט המחוזי, תוך צירוף הצדדים הרלוונטיים ובכללם רשם ההקדשות.
בית המשפט רשאי לשנות או לבטל הוראה מהוראות כתב ההקדש, אם מטעמים שיוצר ההקדש הביא לפניו ואם משום שראה כי חל שינוי של ממש בנסיבות המצדיק לעשות כן ושהדבר תואם את אומד דעתו של יוצר ההקדש.
בית המשפט רשאי לבטל הקדש אם ראה שמטרותיו הושגו או שאינן ניתנות להגשמה.ככל שנקבעו הנחיות לפעולות שעל נאמני ההקדש לבצע לצורך ביטול  ההקדש, על הנאמנים להעביר דיווח מפורט בצירוף אסמכתאות לגבי הפעולות שננקטו.
 • ככל שבכוונת הנאמנים לפנות לבית המשפט כאמור, מוצע כי לפני פניה לבית המשפט תוגש טיוטה של הבקשה לרשם ההקדשות לצורך תיאום עמדתו.


עלות השירות

ללא עלות

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם ההקדשות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

 • ​שטר ההקדש כולל הוראות לעניין ביטול ההקדש - 30 ימי עבודה מיום המצאת כל המסמכים.
 • שטר ההקדש אינו כולל הוראות לעניין ביטול ההקדש - בהתאם למועדים שיקבע בית המשפט.