שכר טרחת נאמן

מהות השירות

​שכר טרחת נאמן בהקדש ​​

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

​בהתאם להוראות סעיף 8 לחוק הנאמנות, נאמן אינו זכאי לשכר טרחה בעד מילוי תפקידיו, אלא אם מילוים היה מעיסוקיו.
יחד עם זאת, בית המשפט רשאי לקבוע לנאמן שכר אם ראה שהדבר מתחייב  מהיקף תפקידיו כנאמן.

בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק נאמנות, הוראות סעיף 8 לחוק כפופות לתנאי הנאמנות בכתב ההקדש.

 

הפסיקה הכירה בנסיבות בהן יחשב הנאמן כמי שניהול הנאמנות הוא משלח ידו (כך למשל לעניין מי שמשלח ידו הוא עריכת דין, ר' ה"פ 40199-09-11 שפירא ואח' נ' משרד המשפטים).  בנסיבות בהן מתקיים החריג, יהיה הנאמן זכאי לשכר המקובל לנאמני הקדש כאמור להלן. העברת השכר לנאמן בנסיבות אלה, אינה מחייבת קבלת אישור בית המשפט ודי באישור שכר הטרחה המבוקש ע"י רשם ההקדשות. 

 

במקרים חריגים ובכפוף לפסיקת בית המשפט, נאמן הקדש אשר ממלא תפקידו שלא כחלק מעיסוקיו יהיה זכאי לשכר טרחה, אם פעולותיו ונסיבות המקרה מצדיקות זאת. יודגש כי פסיקת שכר לנאמן מהטעם שהדבר מתחייב מהיקף תפקידיו כנאמן, תעשה במקרים בהם נדרש הנאמן לפעולות חריגות ובלתי צפויות שהיו כרוכות בניהול ההקדש ושאינן מהוות חלק אינטגרלי מתפקידו כנאמן. 

 
בנסיבות בהן הנאמן זכאי לשכר, בין אם מאחר ומשלח ידו הוא ניהול נאמנות ובין אם משום שהדבר מתחייב מהיקף תפקידיו כנאמן, יפסק השכר בשים לב לכך כי שכר נאמן אינו אמור להוות מקור רווח אלא להוות תמורה על מאמץ התנדבותי לטובת הציבור (ה"פ (י-ם) 7435/08 קרן אריה ותמה וינברג נ' רשם ההקדשות).
 
שכר הטרחה הנהוג לנאמן בהקדש (בנסיבות בהן קיימת זכאות לשכר כאמור לעיל) עומד על שיעור שבין 4% ל- 5% מפירות ההקדש מידי שנה. בעת בחינת בקשת הנאמן לקבלת שכ"ט, ייבחנו, בין היתר, השיקולים הבאים: 
 
  • היקף העבודה שביצע הנאמן; 
  • הסיכונים והקשיים במהלך העבודה;
  • מידת המיומנות שהנאמן נדרש לה;
  • היעילות שגילה הנאמן במילוי תפקידו.
 

בבקשה המוגשת לבית המשפט לצורך אישור שכ"ט נאמן יש להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי המוסמך, תוך צירוף רשם ההקדשות כצד לבקשה. בבקשה יש לפרט את הפעולות שבוצעו על-ידי הנאמן באשר לשנים הרלוונטיות, בצירוף אסמכתאות. עותק מהבקשה יומצא לפרקליטות המחוז הרלוונטית. 


עלות השירות

ללא עלות .