אודות יחידת רשם ההקדשות

 
יחידת רשם ההקדשות אמונה על הטיפול בהקדשות ציבוריים

 • הקדש ציבורי הינו סוג של נאמנות ("זיקה לנכס שעל-פיה נאמן חייב להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת"), שמטרתה או אחת ממטרותיה היא קידומו של עניין ציבורי.
 • ככלל, הקדשת נכסים לטובת נהנה או למטרה אחרת טעונה מסמך בכתב (כתב הקדש), שבו מביע יוצר ההקדש את כוונתו ליצור הקדש וקובע את מטרותיו, נכסיו ותנאיו. תחילתו של ההקדש הינה עם העברת השליטה בנכסי ההקדש לידי הנאמן.
 • סמכויות רשם ההקדשות מוקנות לו בחוק הנאמנות, תשל"ט-1979 ובתקנות ההקדשות לצורכי צדקה, תשל"ד-1974. מכוחם, אחראית יחידת רשם ההקדשות על הטיפול בעניינים כדלקמן: 
   1. רישום הקדשות ציבוריים בפנקס ההקדשות הציבוריים.
   2. פיקוח על הקדשות ציבוריים רשומים ועל נאמני ההקדשות.
   3. ניהול מעקב שוטף אחר הקדשות קיימים שעדיין אינם רשומים בפנקס והקדשות בהליכי הקמה, ובכלל זאת:
  1. ניהול מעקב שוטף אחר הדיונים בבית המשפט בהליכים לצווי קיום צוואות ומינוי מנהלי עיזבון;
  2. מעקב אחר נאמנויות קיימות במוסדות ציבור, במוסדות להשכלה גבוהה, בעמותות ובמוסדות רפואיים.
  1. בדיקת הדיווחים השנתיים של ההקדשות הציבוריים.
  2. מתן אישור על ניהול תקין של הקדש.
  3. הופעות בבתי המשפט המחוזיים בעניינים הבאים:
  1. קביעת עמדה בבקשות למתן הוראות המוגשות על-ידי נאמני הקדש לבית המשפט (כגון בקשות לתשלום שכר טרחה, למכירת מקרקעין, לשינויים בשטרי ההקדש, לקביעת תכניות הפעלה, וכן סכסוכים בין נאמנים לנהנים);
  2. הגשת תביעות נגד נאמנים שאינם ממלאים חובתם על פי חוק.
  1. טיפול בתלונות נגד נאמנים וביצוע חקירות בהתאם לסעיף 30 לחוק הנאמנות.
  2. רישום הערות במשרדי רשם המקרקעין על קיומו של הקדש ציבורי, בהתאם לתקנה 30א לתקנות המקרקעין [ניהול  ורישום] (תיקון), התשנ"ד-1984, ומחיקתן.
 • רשם ההקדשות הינו גם הגורם המפקח על חברות לתועלת הציבור (חל"צ), בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999.
 • על-פי תיקון לחוק החברות משנת 2007, ניתנו לרשם ההקדשות סמכויות שונות באשר לחברות לתועלת הציבור, בדומה לסמכויות שהוקנו לרשם העמותות בנוגע לעמותות. הטיפול בחברות לתועלת הציבור נעשה במסגרת יחידת רשם העמותות וחל"צ בדומה לטיפול בעמותות, בשינויים המחויבים.

באתר האינטרנט של רשות התאגידים;

 • דפי שירות מפורטים, נגישים ונהירים ביחס לכל אחד מהשירותים הניתנים ביחידת רשם ההקדשות. זאת, לצד דפי הנחיות לשירותים השונים וטפסים .עוד ניתן למצוא באתר, דברי חקיקה ופסיקה רלוונטיים בנסחם המעודכן.
 • באתר מתפרסמים באופן שוטף עדכונים וחדשות מטעם הרשם, כמו גם פרסומים שונים הרלוונטיים להתנהלות הקדשות.
 • אנו מקווים כי המידע באתר יביא תועלת למשתמשים בו ויסייע לפעילותם התקינה של הקדשות בישראל.