הגשת דיווח מקוון אודות הטלה/הסרה/שינוי של צו על עיקול מניות

 
|20/09/2016 |

שירות זה מאפשר לדווח אודות הטלה/הסרה/שינוי של צו עיקול על מניות בעל מניות בחברה, ללא צורך בהגעה למשרדי רשם החברות או שליחת מסמכים בדואר ישראל. הדיווח יתויק בתיק החברה. השירות יאפשר למורשים המפורטים מטה לדווח אודות צווי עיקול על מניות, תוך הזדהות באמצעות כרטיס חכם, באתר המקוון של רשם החברות וזאת בדרך נוחה ומהירה.

כרטיס חכם

​בהתאם להוראות חוק החברות תשנ"ט-1999, המרשם המתנהל אצל רשם החברות לגבי מניות הוא דקלרטיבי בלבד, אשר אינו יוצר זכויות, ותוקפה של העברת מניות אינו תלוי ברישום בו. לפיכך, אף שמניה עשויה להיות נכס רשם החברות אינו "מחזיק" בה, המרשם המתנהל אצל רשם החברות אינו מרשם של נכסים. יחד עם זאת יצוין כי בהתאם להחלטת בית המשפט העליון (ע"א 2162/13) נקבע מתווה לתיוק צווי עיקול בתיקי חברות. על פי המתווה, ניתן  להגיש לתיוק בתיק חברה דיווח לגבי צו עיקול שהוטל, הוסר או שונה, על מניותיו של בעל מניות בחברה מסוימת.


הדיווח ייעשה על ידי אחד משניים: נושא משרה בחברה לפי סעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 או על ידי עו"ד מטעמו של מי שהוטל לטובתו העיקול, ויוגש באמצעות אתר הפעולות המקוונות בלבד. הטופס יתויק בתיק החברה אצל רשם החברות לפי מספר החברה שצוין בו, ללא בדיקת זהות בעל המניות ויהיה פתוח לעיון הציבור.


יודגש, כי אין בדיווח כאמור כדי למנוע רישום דיווחים שהוגשו לרשם החברות ביחס לאותה חברה בהתאם לטפסים על פי דין , ובכלל זה כי אין בדיווח זה כדי למנוע רישום העברת בעלות על מניות או דיספוזיציה אחרת במניות.