בקשה לאפשר לחברה לבצע עדכונים במערכת התאגידים באופן מקוון בלבד

 
​​ניתן להגיש עבור חברה בקשה לאפשר ביצוע עדכונים בה באופן מקוון בלבד.

מעבר לטופס
 
בחברה שתגיש בקשה כזו לא יתקבלו עדכונים שהוגשו באופן שאינו מקוון, קרי באמצעות מסמכי נייר.
 
עדכון מקוון מתבצע באמצעות כרטיס חכם  על ידי מי שהחברה הגדירה כ"מוסמך לדווח" בחברה למשל רו"ח או עו"ד של החברה שלרבים מהם יש כרטיסים חכמים, או כל אדם אחר על פי בחירת החברה).
 
מי שמכהן כדירקטור בחברה מוגדר באופן אוטומטי כמוסמך לדווח,  אך כדי לעדכן באופן מקוון עליו להיות בעל כרטיס חכם.
 
ניתן להגיש טופס בקשה לאפשר ביצוע עדכונים באופן מקוון בלבד  עבור השירותים הבאים:
  • דוחות שנתיים.
  • העברת מניות.
  • הקצאת מניות.
  • הגדלת ההון הרשום.
  • שינוי הרכב הדירקטוריון.
  • שינוי כתובת החברה.