שינוי סוג חברה

מהות השירות

​דיווח על שינוי סוג חברה מתאגיד מדווח לתאגיד שאינו מדווח לרשות לניירות ערך.

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​החלטת האסיפה הכללית על שינוי סוג החברה
או
 • הודעת נושא משרה
 1. על ההודעה לכלול תאריך החלטה.
 2. על החברה לדווח לרשם החברות בתוך 14 ימים  מיום קבלת ההחלטה.
 3. ההודעה תחתם על ידי נושא משרה בחברה (כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות) בציון שמו ותפקידו.


עלות השירות

 ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

​עד 45 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

​על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד ובשפה רשמית.