הפסקת כהונה

מהות השירות

דיווח על הפסקת כהונת רואה חשבון מבקר.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 

 • ​החלטת האסיפה הכללית על הפסקת כהונת רו"ח מבקר
או
 • הודעת נושא משרה
 1. על ההודעה לכלול תאריך החלטה.
 2. ההודעה תימסר לרשם החברות בתוך 90 יום, מיום שחדל לשמש כרו"ח מבקר.
 3. ההודעה תחתם על ידי נושא משרה בחברה (כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות), בציון שמו ותפקידו. החתימה תאומת על ידי עו"ד.


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​21 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • ​על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד ובשפה רשמית.
 • מינתה החברה רואה חשבון מבקר, לאחר מסירת הודעה לרשם, 
  תודיע על כך לרשם בתוך 14 ימים.