שינוי תזכיר

מהות השירות

שינוי תזכיר חברה.

המסמכים הדרושים והנחיות

להלן יפורטו המסמכים הדרושים לצורך שינוי תזכיר חברה:

 

 • טופס 8א - דיווח על שינוי תקנון​בחתימת נושא משרה בחברה לפי סעיף 39 לחוק החברות.
 • פרוטוקול אסיפה כללית בדבר החלטה לשינוי הוראות הקבועות בתזכיר.
  חברה רשאית בהחלטה מיוחדת, לשנות את הוראות תזכירה בנוגע למטרות החברה. יש לציין  בפרוטוקול את מועד קבלת ההחלטה.
 • שני העתקים מפרסום ההחלטה
  יש לפרסם את ההודעה על קבלת ההחלטה בשני עיתונים יומיים, תוך שלושה ימים ממועד קבלת ההחלטה.
 • הודעת נושא משרה בחברה בדבר העדר פניות לבית המשפט
  יש להמציא את ההודעה כעבור 21 ימים ממועד ההחלטה ולאחר פרסום ההחלטה כאמור.
  ההודעה צריכה להיחתם על ידי נושא משרה כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות.
 • העתק התזכיר החדש.

 

 

דף הנחיות לשינוי תזכיר

 


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר:
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל:
  רחוב ירמיהו 39 בנין 1, קומה 10, מגדלי הבירה, ירושלים
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30

זמן טיפול

עד ​45 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים. 

הערות

 • ​על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד ובשפה רשמית.
 • בבקשה לביטול תזכיר, על החברה לפנות בבקשה מתאימה לבית משפט ולהציג בפני הרשם צו שיפוטי המאשר המבוקש.