דיווח שנתי

מהות השירות

חברה שאינה תאגיד מדווח חייבת בהגשת דו"ח שנתי לרשם החברות, אחת לשנה.​​​

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 

​דו"ח שנתי של חברה פרטית
 
 1. לצורך הגשת הדו"ח יש למלא טופס דו"ח שנתי של חברה פרטית - טופס 5 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999.
 2. יש להגיש דוח מקורי ולא צילום.
 3. על דירקטור/נושא משרה (כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט-1999) לחתום על גבי הדו"ח.
 4. עו"ד /רו"ח מבקר של החברה יאמת את חתימת הדירקטור, תוך ציון שמו, מענו, מספר תעודת זהות ומספר רישיון.
 5. על הדו"ח להיות מעודכן ליום הגשתו לרשם החברות.

 

​לתשומת ליבכם:באפשרותכם לקבל תעודות ואישורים על ביצוע דיווחים לכתובת הדואר האלקטרוני הרשמית של החברה. 
לשם כך, עליכם לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני באמצעות הדוח השנתי​.
לחילופין באפשרותכם לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני בדרכים הבאות:

דו"ח כספי של חברה פרטית

 

בהתאם להוראות סעיף 175 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, חברה שאינה תאגיד מדווח ועונה על אחד משלושת התנאים שלהלן, מחויבת לצרף לדו"ח השנתי שלה את המאזן הכלול בדו"חות:

 

1. חברה שתקנונה אינו מסייג את הזכות להעביר מניות.
2. חברה שתקנונה אינו אוסר הצעה לציבור של מניות או איגרות חוב.
3. חברה שתקנונה אינו מגביל את מספר בעלי המניות בחברה עד ל-50 בעלי מניות (להוציא עובדיה של החברה בהווה ובעבר).

 

 • לתשומת הלב: חברה שאינה עונה על אף אחד מהתנאים הנ"ל, פטורה מצירוף מאזן לדו"ח השנתי שלה ואולם, ככל והחברה תצרף מאזן, המאזן יועמד לעיון הציבור בתיק החברה, אף אם לא הייתה לחברה חובה בהגשתו.
 • חברה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 175 (א) לחוק תצרף את המאזן המעודכן האחרון שבידי החברה אף אם הוא מעודכן לתקופה הקודמת לשנת דוח זה.


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.
 • באפשרותכם להגיש את המסמכים בכל לשכות רשות התאגידים ברחבי הארץ.
 •  במחוז תל-אביב באפשרותכם להפקיד את הדוחות בעמדת המידע וההכוונה במחוז, אין צורך להמתין בתור.

זמן טיפול

​עד 21 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • ​על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד.
 • הדו"ח השנתי מהווה דו"ח עדכון פרטים שנתי, בין היתר, בנוגע לחלוקת הון המניות, לבעלי המניות והמניות שבבעלותם, לפרטי הדירקטורים המכהנים, לפרטי דירקטורים שחדלו לכהן, ועוד. הדו"ח יוגש בהתאם לטופס 5 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), תש"ס-1999.
 • בהתאם להוראת סעיף 141 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, על חברה להגיש במהלך כל שנה קלנדרית דו"ח שנתי, בתוך 14 יום לאחר האסיפה השנתית, ובחברה שאינה מקיימת אסיפה שנתית לא יאוחר מ-14 יום לאחר משלוח הדו"חות הכספיים לבעלי המניות.
 • חברה שלא הגישה דו"ח שנתי במהלך שנה פלונית מפרה את הוראות חוק החברות, ורשאי רשם החברות לנקוט בהליכים להכרזתה "חברה מפרה", בהתאם להוראת סעיף 362א לחוק החברות.