פירוק וחיסול מרצון ע"י נושי החברה

מהות השירות

​פירוק וחיסול מרצון של חברה ללא כושר פירעון.

המסמכים הדרושים והנחיות

כאשר לחברה אין כושר פירעון ובכל זאת מעוניינים לפרקה מרצון, יש ליזום הליך של פירוק מרצון על ידי נושים.
הפירוק בדרך זו כולל 3 שלבים היררכיים, כאשר רק עם קבלת אישור רשם החברות על תקינות מסמכי השלב הראשון יש לעבור לשלבים הבאים.
 
להלן יפורטו המסמכים שיש להגיש לצורך פירוק וחיסול מרצון של חברה ללא כושר פירעון בכל שלב.

שלב ראשון  - כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים:

 
חברה שאינה יכולה לפרוע את חובותיה ומעוניינת להתפרק צריכה לפעול באופן הבא:

 1. על החברה לזמן אסיפה כללית של בעלי המניות.
 2. על החברה לזמן אסיפת נושים במועד סמוך למועד כינוס האסיפה הכללית - לאותו מועד או ליום המחרת.
  * הנושים ובעלי המניות יצביעו באסיפות הנפרדות על מועמד להתמנות לתפקיד מפרק החברה.
 3. על החברה לשלוח הודעה על אסיפת נושים בדואר לנושי החברה.
 4. על החברה לפרסם הודעה על זימון אסיפת נושים ברשומות וכן בעיתון מקומי הנפוץ במחוז בו מקום עסקיה העיקרי של החברה או במקום הימצאות משרדה הרשום של החברה.
 5. במסגרת אסיפת הנושים, יוצג דו"ח חתום על ידי דירקטוריון החברה בדבר מצבה הכספי של החברה ובכלל זה רשימת נושים, אומדן תביעותיהם וכו'.

 

ממועד קבלת החלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות ואסיפת הנושים בדבר פירוק מרצון ומינוי המפרק, עומדים לרשות החברה 7 ימים לפרסום ברשומות על החלטת הפירוק ועל מינוי מפרק.

 

 דגשים חשובים לשלב הראשון:

 

לתשומת לב מפרק החברה: באפשרותך לקבל אישורים וסירובים לכתובת הדואר האלקטרוני הפרטית. לשם כך יש לבצע עדכון של כתובת הדואר האלקטרוני הרשמית של החברה לכתובת הדואר האלקטרוני של המפרק, וזאת באמצעות הגשת אחד מהטפסים הבאים:

טופס 9 - הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו.​

טופס 5 – דיווח שנתי של חברה פרטית.

 • הדירקטורים חייבים לערוך מראש רשימה של נושי החברה ואומדן תביעותיהם לצד דו"ח מלא בדבר מצבה הכספי של החברה בכדי להגישו באסיפת הנושים.
 • על החברה לפנות בכתב באמצעות הדואר לכל אחד מנושי החברה לצד פרסום הודעה ברשומות על כינוס אסיפת נושים ולצד פרסום בעיתון מקומי הנפוץ במחוז מקום עסקיה העיקרי של החברה או במחוז מקום הימצאות משרדה הרשום של החברה על כינוס אסיפת נושים (הפרסומים ברשומות ובעיתון מקומי יבוצעו לפחות 21 ימים לפני המועד שנקבע לכינוס אסיפת הנושים).
 • אסיפת בעלי המניות ואסיפת הנושים יכונסו באותו היום או ביום המחרת כאשר בשתי האסיפות יצביעו על מועמד למינוי כמפרק החברה.
 1. במידה ובשתי האסיפות הוצע מועמד שונה, המפרק יהא המועמד שהוצע באסיפת הנושים.
 2. במידה ובאסיפת הנושים לא הוצע אף מועמד, המפרק יהא המועמד שהוצע באסיפה הכללית.
 3. גורם המתנגד למינויו של המפרק רשאי לפנות לבית המשפט.
 • לא יאוחר מ - 21 ימים ממועד מינויו של המפרק, על המפרק להגיש למשרדי רשם החברות ברשות התאגידים "הודעה על מינוי מפרק". את ההודעה יש לשלוח אל רשם החברות חתומה במקור, בצירוף העתקי הפרסומים מהרשומות והעיתון המקומי בדבר כינוס אסיפת הנושים ובצירוף פרוטוקול האסיפה הכללית ופרוטוקול אסיפת הנושים.
 • ההודעה על מינוי מפרק תכלול פרטים מלאים של המפרק (שם מלא, ת.ז, כתובת), מועד קבלת ההחלטה בחברה ואת דבר הסכמתו של המפרק לכהן בתפקיד.
 • בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההחלטה על פירוק באסיפת בעלי המניות ובאסיפת הנושים, על החברה לפעול לפרסום הודעה ברשומות על קבלת החלטה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק.
 • לאחר הגשת מסמכי שלב זה ישלח על ידי רשם החברות אישור על קבלת המסמכים והוראות להמשך הליך הפירוק.

 מסמכים וקישורים רלוונטיים לשלב הראשון:

 

 שלב שני  - סיום פעולות המפרק ועריכת דו"ח סופי:

 

בשלב השני (לאחר סיום הליך הפירוק על ידי המפרק) על המפרק לערוך דו"ח המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה (להלן: "דו"ח סופי"). את הדו"ח הסופי על המפרק להציג במסגרת אסיפה כללית סופית של בעלי מניות החברה אותה יזמן המפרק באמצעות פרסום ברשומות.

 

דגשים חשובים לשלב השני:

 

 • הודעה על כינוס האסיפה הסופית תפורסם ברשומות לפחות חודש ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
 • בטרם יושלם הליך החיסול, על החברה להסיר כל שעבוד, משכון לחובת החברה או לטובתה. בנוסף, יש לוודא כי החברה אינה בעלת מניות/ דירקטור/ שותפה בתאגיד אחר.
 • על הדו"ח הסופי לציין במפורש כי לא נותרו לחברה נכסים, התחייבויות וחובות או לחילופין כי סכום כל אחד מהנכסים, ההתחייבויות והחובות עומדים על סך של 0 ₪. כל ניסוח שלא יציין את האמור  לעיל במפורש, יביא לדחיית הדו"ח.
 • בנוסף, על הדו"ח הסופי של המפרק להסביר כיצד הוסדר החוב מול הנושים (ככל ולא הצליחו להגיע להסדר, תיעשה פניה של הצדדים לפירוק על ידי בית המשפט).

מסמכים וקישורים רלוונטיים לשלב השני:

 

שלב שלישי - אישור הדו"ח הסופי באסיפה הסופית:

 

לאחר הכנת הדו"ח הסופי על ידי המפרק, יוצג הדו"ח באסיפה הסופית של החברה, אותה יזמן המפרק באמצעות פרסום ברשומות, לצורך אישורה את הדו"ח.
לאחר אישור האסיפה את הדו"ח הסופי ישלח המפרק למשרדי רשם החברות ברשות התאגידים את המסמכים הבאים:

 1.  דו"ח סופי של מפרק.
 2. הודעה על אישור הדו"ח באסיפה הסופית של בעלי מניות החברה (לחילופין, הדו"ח יוגש לצד פרוטוקול האסיפה הסופית ממנו עולה כי הדו"ח הוצג ואושר באסיפה).
 3. העתק הפרסום ברשומות בדבר החלטת הפירוק ומינוי מפרק.
 4. העתק הפרסום ברשומות בדבר הודעה על כינוס אסיפה סופית.

 

דגשים חשובים לשלב השלישי:

 

 • הודעה על אישור הדו"ח הסופי (בצירוף הדו"ח הסופי) תישלח אל רשם החברות בתוך 7 ימים ממועד אישור הדו"ח על ידי האסיפה הסופית.
 • על הדו"ח להיות מוגש לרשם החברות בתוך 12 חודשים ממועד תחילת הליך הפירוק.
 • חשוב ! כל עוד החברה אינה מחוסלת סופית, תמשיך החברה לצבור חובות אגרה (אשר קיומם ימנע השלמת פירוק החברה) לכן בטרם סיום עריכת הדו"ח הסופי על המפרק לפעול להסדרת חובות האגרה.
 • לאחר הגשת מסמכי שלב זה ישלח על ידי רשם החברות אישור על חיסול החברה.

 

מסמכים וקישורים רלוונטיים לשלב השלישי:


ללא עלות.
אולם יש לשלם אגרת פרסום למחלקת רשומות באתר התשלומים הממשלתי.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר אלקטרוני
ניתן לשלוח את כל מסמכי השלב השני והשלישי לכתובת הדואר האלקטרוני: perukim-taagidim@justice.gov.il
הגשת תצהיר כושר פירעון תתבצע על טפסי מקור במסמכי נייר בלבד.  מסמכי שלב ראשון שיישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני לא יכנסו לטיפול.
​מטעמי אבטחת מידע, אין באפשרותנו לפתוח קבצים השמורים באחסון ענן כגון: Google Drive או Dropbox. מסמכים שיישלחו באופן זה לכתובת הדואר האלקטרוני לא יכנסו לטיפול.
 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים,  ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​45 ימי עבודה לכל שלב, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • הליך זה מיועד כאשר לחברה אין כושר פרעון ובכל זאת היא מעוניינת לפרק את החברה מרצון, ועליה ליזום פירוק מרצון ע"י נושים.
 • לא ניתן להשלים חיסול של חברה עד להסדרת כל חובות האגרה בין אמצעות תשלום ו/או בין באמצעות קבלת פטור.
  על החברה להגיש מסמכים בשפה הרשמית.