פירוק וחיסול מרצון של חברה בעלת כושר פרעון ע"י בעלי המניות

מהות השירות

​פירוק וחיסול מרצון של חברה בעלת כושר פרעון.

המסמכים הדרושים והנחיות

כאשר החברה מעוניינת להתפרק ויש לה יכולת לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים החברה יכולה להתפרק בדרך של פירוק מרצון עם כושר פירעון. הפירוק בדרך זו כולל 3 שלבים היררכיים, כאשר לאחר קבלת אישור רשם החברות על תקינות המסמכים הרלוונטיים לאותו שלב, מומלץ לעבור לשלב הבא.
 
להלן יפורטו שלושת השלבים לפירוק וחיסול מרצון של חברה בעלת כושר פירעון והמסמכים שיש להגיש בכל שלב.

שלב ראשון - הגשת תצהיר כושר פירעון:

 
תהליך הפירוק מרצון מתחיל עם הגשת "הצהרת כושר פירעון", לפיה כל או רוב הדירקטורים המכהנים בחברה מצהירים כי "בדקו היטב את מצב עסקי החברה ובאו לכלל דעה שיש בידה לשלם חובותיה במלואם תוך שנים עשר חודשים לאחר תחילת פירוקה".
תצהיר כושר הפירעון צריך להיחתם על ידי כל או רוב הדירקטורים.
 
דגשים חשובים לשלב הראשון:
 
 • לתשומת ליבכם: יובהר כי, לא ניתן לאשר את הודעת פירוק החברה ומינוי מפרק לחברה שהוגשו באותו מועד או במועד מוקדם לתצהיר כושר פירעון החברה.
 • מועד עדכון תצהיר כושר הפירעון הנו תאריך קבלת תצהיר כושר הפירעון במשרדי רשם החברות ולא תאריך אימות התצהיר או מועד שליחת התצהיר לרשם החברות.
 • תצהיר כושר הפירעון צריך להיחתם על ידי כל או רוב הדירקטורים.
 • לפני הגשת תצהיר כושר פירעון יש לוודא באמצעות תדפיס נסח החברה כי כל הדירקטורים של החברה אכן רשומים במרשם החברות (במידה ורשימת הדירקטורים המכהנים אינה תואמת את התדפיס יש לעדכן את המרשם ע"י הגשת טופס 6 - "הודעה בדבר שינוי בהרכב דירקטוריון" כמצורף מטה). במידה ותצהיר כושר הפירעון ייחתם ע"י מי שאינו מופיע כדירקטור על פי מרשמי רשם החברות, תצהיר כושר הפירעון יידחה.
 • את תצהיר כושר הפירעון יש לשלוח למשרדי רשם החברות ברשות התאגידים חתום במקור - ולא העתק צילומי של תצהיר כושר הפירעון. תצהירי כושר פירעון מצולמים יידחו.
 • במידה ואחד הדירקטורים הוא "תאגיד" תצהיר כושר הפירעון צריך להיות חתום על ידי יחיד המכהן מטעם התאגיד, הרשום במרשם הדירקטורים כמי שמכהן מטעם התאגיד (ולא חותמת התאגיד בלבד) כאשר על היחיד לציין את שמו המלא ואת מספר זהותו ולציין כי הנו מורשה החתימה מטעם התאגיד.
 • לאחר הגשת תצהיר כושר הפירעון ישלח על ידי רשם החברות אישור על קבלת התצהיר והוראות להמשך הליך הפירוק.
 

מסמכים וקישורים רלוונטיים לשלב הראשון:

 

שלב שני - כינוס אסיפה כללית ומינוי מפרק:

 
 • בשלב השני (לאחר קבלת הודעת רשם החברות על תקינות תצהיר כושר הפירעון), על בעלי המניות בחברה לכנס אסיפה כללית של בעלי המניות ובמסגרתה לקבל החלטה על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק לחברה.
 • על המפרק שימונה להגיש הודעה על מינוי מפרק לרשם החברות. ההודעה תכלול פרטים מלאים של המפרק (שם מלא, ת.ז, כתובת), מועד קבלת ההחלטה בחברה ואת דבר הסכמתו של המפרק לכהן בתפקיד.
 • ההחלטה צריכה להתקבל ברוב של 3/4 מהחברים הרשאים להצביע והנוכחים באסיפה.
 • ממועד קבלת החלטת החברה בדבר פירוק מרצון ומינוי המפרק באסיפה הכללית, עומדים לרשות החברה 7 ימים לפרסום ברשומות על החלטת הפירוק ועל מינוי מפרק.
 • ניתן לפרסם הודעה אחת ברשומות לגבי פירוק מרצון ומינוי מפרק ולגבי הודעה על כינוס אסיפה סופית כל עוד הפרסום נעשה בהתאם להוראות החוק כמפורט בהנחיות אלו.
 
דגשים חשובים לשלב השני:

לתשומת לב מפרק החברה: לאחר אישור תצהיר כושר הפירעון על ידי הרשם, באפשרותך לקבל אישורים וסירובים לכתובת הדואר האלקטרוני הפרטית. לשם כך יש לבצע עדכון של כתובת הדואר האלקטרוני הרשמית של החברה לכתובת הדואר האלקטרוני של המפרק, וזאת באמצעות הגשת אחד מהטפסים הבאים:

 • יש לערוך את האסיפה הכללית לא יאוחר מ - 5 חודשים ממועד הגשת תצהיר כושר הפירעון במשרדי רשם החברות ברשות התאגידים.
 • בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק, על החברה לפעול לפרסום הודעה ברשומות על קבלת החלטה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק.
 • בתוך 21 ימים ממועד מינויו של המפרק, על המפרק להגיש "הודעה על מינוי מפרק". את ההודעה החתומה יש לשלוח לרשם החברות באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 'דרכים לקבלת השירות'.
 • לתשומת ליבכם: יובהר כי, לא ניתן לאשר את הודעת פירוק החברה ומינוי מפרק לחברה שהוגשו באותו מועד או במועד מוקדם לתצהיר כושר פירעון החברה.
 • מועד עדכון תצהיר כושר הפירעון הנו תאריך קבלת תצהיר כושר הפירעון במשרדי רשם החברות ולא תאריך אימות התצהיר או מועד שליחת התצהיר לרשם החברות.
 • לאחר קבלת הודעת פירוק החברה ומינוי מפרק לחברה על ידי רשם החברות ישלח לחברה אישור על קבלת המסמכים והוראות להמשך הליך הפירוק.

 

מסמכים וקישורים רלוונטיים לשלב השני:

 
 

שלב שלישי - סיום פעולות המפרק וכינוס אסיפה סופית:

 
בשלב השלישי (לאחר סיום הליך הפירוק על ידי המפרק), על המפרק לערוך דו"ח המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה (להלן: "דו"ח סופי"). את הדו"ח הסופי על המפרק להציג במסגרת אסיפה כללית סופית אותה יזמן המפרק באמצעות פרסום ברשומות.
לאחר אישור האסיפה את הדו"ח הסופי, ישלח המפרק אל רשם החברות את הפרטים הבאים:
 1. דו"ח סופי של מפרק.
 2. הודעה על אישור הדו"ח הסופי באסיפה הסופית (לחילופין, פרוטוקול האסיפה הסופית ממנו עולה כי הדו"ח הוצג ואושר באסיפה).
 3. צילום הפרסום ברשומות בדבר ההחלטה על פירוק מרצון ומינוי מפרק.
 4. צילום הפרסום ברשומות בדבר הודעה על כינוס אסיפה סופית

 

* כאמור לעיל הפרסום ברשומות יכול להכיל את סעיפים 3 ו-4 בהודעה אחת.

 

הדו"ח הסופי יוגש לרשם החברות בתוך 12 חודשים ממועד תחילת הליך הפירוק.

 

דגשים חשובים לשלב השלישי:

 

 • הודעה על כינוס האסיפה הסופית תפורסם ברשומות לפחות חודש ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
 • בטרם יושלם הליך החיסול, על החברה להסיר כל שעבוד, משכון לחובת החברה או לטובתה. בנוסף, יש לוודא כי החברה אינה בעלת מניות/ דירקטור/ שותפה בתאגיד אחר.  
 • על הדו"ח הסופי לציין במפורש כי לא נותרו לחברה נכסים, התחייבויות וחובות או לחילופין כי סכום כל אחד מהנכסים, ההתחייבויות והחובות עומדים על סך של 0 ₪. כל ניסוח שלא יציין את האמור לעיל במפורש, יביא לדחיית הדו"ח.
 • הודעה על אישור הדו"ח הסופי (בצירוף הדו"ח הסופי) תישלח לרשם החברות ברשות התאגידים בתוך 7 ימים ממועד אישור הדו"ח על ידי האסיפה הסופית.
 • חשוב ! כל עוד החברה אינה מחוסלת סופית, תמשיך החברה לצבור חובות אגרה (אשר קיומם ימנע השלמת פירוק החברה) לכן בטרם סיום עריכת הדו"ח הסופי על המפרק לפעול להסדרת חובות האגרה.
 • לאחר הגשת מסמכי שלב זה ישלח על ידי רשם החברות אישור על חיסול החברה.

 

מסמכים וקישורים רלוונטיים לשלב השלישי:


 

ללא עלות.
אולם יש לשלם אגרת פרסום למחלקת רשומות באתר התשלומים הממשלתי.

 ​

אפשרויות לקבלת השירות

 • בדואר אלקטרוני
ניתן לשלוח את כל מסמכי השלב השני לכתובת הדואר האלקטרוני: perukim-taagidim@justice.gov.il​
הגשת תצהיר כושר פירעון תתבצע על טפסי מקור במסמכי נייר בלבד.  מסמכי שלב ראשון שיישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני לא יכנסו לטיפול.
​מטעמי אבטחת מידע, אין באפשרותנו לפתוח קבצים השמורים באחסון ענן כגון: Google Drive או Dropbox. מסמכים שיישלחו באופן זה לכתובת הדואר האלקטרוני לא יכנסו לטיפול.
 • משלוח בדואר:
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל:
  רחוב ירמיהו 39 בנין 1, קומה 10, מגדלי הבירה, ירושלים
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​​45 ימי עבודה לכל שלב, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • הליך זה מיועד לכל חברה, המסוגלת לשלם את כל חובותיה תוך 12 חודשים לאחר תחילת הפירוק. שים לב: באם הינך בעל המניות היחידי בחברה, אנא פעל בהליך המקוצר
 • על החברה להגיש מסמכים בשפה הרשמית