פירוק וחיסול מרצון במסלול מקוצר לחברת יחיד בעלת כושר פרעון

מהות השירות

​פירוק וחיסול מרצון במסלול מקוצר לחברת יחיד בעלת כושר פרעון.​

המסמכים הדרושים והנחיות

 

ההליך מיועד לחברת יחיד בה יש בעל מניות אחד (אנוש ולא תאגיד) המכהן גם כדירקטור יחיד, כאשר החברה הינה בעלת כושר פירעון ובעלת מעט מאוד נכסים או התחייבויות ואשר באפשרות החברה לבצע מימוש כל נכסיה וסילוק כל התחייבויותיה בתוך 4-6 חודשים.

בקשת פירוק חברת יחיד מוגשת בטפסים ייחודיים בלבד אשר מוגשים אל רשם החברות בשני שלבים שונים.

להלן יפורטו שני השלבים לפירוק וחיסול חברת יחיד במסלול המקוצר שמובנים בטפסים:
 

שלב ראשון - הגשת תצהיר כושר פירעון לרשם החברות ומינוי מפרק לחברה:

 

תהליך הפירוק מרצון של חברת יחיד יתחיל עם הגשת טופס "הודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר – שלב ראשון (מתוך שניים)".

 דגשים חשובים לטופס השלב הראשון:
 
 • הטופס מורכב משלושה עמודים; העמוד הראשון, הינו תצהיר כושר הפירעון הכולל את פרטי מפרק החברה אותו יש לשלוח בדואר חתום במקור למשרדי רשם החברות ברשות התאגידים. עמודים 2-3 הינם מסמכי פרסום מודעה בדבר פירוק מרצון של חברת יחיד וכינוס אסיפה סופית כפי שיש לפרסמם ברשומות, אשר העתק הפרסום ברשומות יישלח אל רשם החברות יחד עם מסמכי השלב השני.
 •  על המועד לכינוס האסיפה הכללית הסופית, להיות בטווח של 4-6 חודשים ממועד ההחלטה על פירוק החברה.
 •  את הבקשה לפרסום ברשומות (עמודים 2-3 לטופס השלב הראשון) יש לשלוח למחלקת הרשומות במשרד המשפטים מיד לאחר החתימה על תצהיר כושר הפירעון (העמוד הראשון לטופס) ולא יאוחר מ-7 ימים לאחר מועד החתימה.
 •  לתשומת ליבכם, יש למלא שני עותקים מההודעה (עמוד 3 לטופס) חתומים במקור.
 •   יש לצרף העתק הפרסום ברשומות
 •  את תצהיר כושר הפירעון (עמוד 1 לטופס) יש לשלוח בדואר למשרדי רשם החברות ברשות התאגידים חתום במקור תוך הקפדה על מילוי כל הפרטים המופיעים בטופס וללא ביצוע שינויים בטופס.
 •  טרם שליחת הטופס אל רשם החברות מומלץ להוציא תדפיס נסח חברה מעודכן מרשם החברות ולוודא שהפרטים הרשומים במרשם החברות תואמים את הפרטים שמולאו בטופס.
 •  הטופס ייחתם על ידי בעל המניות והדירקטור היחיד בחברה. יש לאמת את תצהיר כושר הפירעון מול עורך דין – האימות אמור להכיל אזהרה כדין כמפורט בסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א – 1971.
 •  לאחר הגשת טופס השלב הראשון ישלח על ידי רשם החברות אישור על קבלת הטופס.

 

מסמכים וקישורים רלוונטיים לשלב הראשון:

 

שלב שני - סיום פעולות המפרק וכינוס אסיפה סופית:

לאחר השלמת בדיקת מסמכי השלב הראשון וקבלת אישור על תקינות התצהיר, יפעל המפרק למימוש נכסי החברה וסילוק כל התחייבויותיה ויגיש לרשם החברות את טופס השלב השני "הודעה על חיסול חברת יחיד במסלול מקוצר – שלב שני (ואחרון)".

 

לתשומת לב מפרק החברה: לאחר אישור מסמכי השלב הראשון על ידי הרשם, באפשרותך לקבל אישורים וסירובים לכתובת הדואר האלקטרוני הפרטית. לשם כך יש לבצע עדכון של כתובת הדואר האלקטרוני הרשמית של החברה לכתובת הדואר האלקטרוני של המפרק, וזאת באמצעות הגשת אחד מהטפסים הבאים:


דגשים חשובים לטופס השלב השני:

 

 • הטופס מורכב משני עמודים הכוללים את דו"ח המפרק (פסקה 1), שימולא על ידי המפרק וכן, במקום בו מתבקש פטור מאגרה, עמודת תצהיר דירקטור החברה בדבר אי פעילות (פסקה2.א.) ועמודת רואה חשבון מבקר על העדר פעילות (פסקה  2.ב.) אשר על מגיש הטופס יהא למלא אחת מן העמודות בהתאם לצורך, והכל כמפורט בטופס.
 • על הדו"ח בהתאם לנוסחו בטופס לציין במפורש כי לא נותרו לחברה נכסים התחייבויות וחובות או לחילופין כי סכום כל אחד מהנכסים, ההתחייבויות והחובות עומדים על סך של 0 ₪. כל ניסוח שלא יציין את האמור לעיל במפורש, יביא לדחיית הדו"ח.
 • בטרם יושלם הליך החיסול, על החברה להסיר כל שעבוד, משכון לחובת החברה או לטובתה. בנוסף, יש לוודא כי החברה אינה בעלת מניות/ דירקטור/ שותפה בתאגיד אחר.  
 • יש לשלוח את המסמכים החתומים לרשם החברות, באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 'דרכים לקבלת השירות', תוך הקפדה על מילוי כל הפרטים המופיעים בטופס וללא ביצוע שינויים בטופס, כשלטופס יצורף העתק ההודעה שפורסמה ברשומות בדבר מינוי מפרק וכינוס אסיפה סופית (בהתאם לעמודים 2-3 לטופס השלב הראשון).
 • חשוב ! כל עוד החברה אינה מחוסלת סופית, תמשיך החברה לצבור חובות אגרה (אשר קיומם ימנע השלמת פירוק החברה) לכן בטרם סיום עריכת הדו"ח הסופי על המפרק לפעול להסדרת חובות האגרה.
 • לאחר הגשת טופס השלב השני ישלח על ידי רשם החברות אישור על חיסול החברה.

 מסמכים וקישורים רלוונטיים לשלב השני:


ללא עלות.

אולם יש לשלם אגרת פרסום למחלקת רשומות באתר התשלומים הממשלתי.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר אלקטרוני
ניתן לשלוח את כל מסמכי השלב השני לכתובת הדואר האלקטרוני: perukim-taagidim@justice.gov.il
הגשת תצהיר כושר פירעון תתבצע על טפסי מקור במסמכי נייר בלבד.  מסמכי שלב ראשון שיישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני לא יכנסו לטיפול.
מטעמי אבטחת מידע, אין באפשרותנו לפתוח קבצים השמורים באחסון ענן כגון: Google Drive או Dropbox. מסמכים שיישלחו באופן זה לכתובת הדואר האלקטרוני לא יכנסו לטיפול.
 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים,  ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​45 ימי עבודה לכל שלב, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • ​ההליך מיועד לחברות יחיד בלבד, כלומר חברה בה יש בעל מניות אחד (אנוש ולא תאגיד) המכהן גם כדירקטור היחיד בחברה.
 • על החברה להגיש מסמכים בשפה הרשמית.