רישום שיעבוד

מהות השירות

​רישום שעבוד.​​

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 להלן יפורטו המסמכים הדרושים לצורך רישום שעבוד:

 

 • ​מסמך יוצר שעבוד חתום על ידי הצדדים

     המסמך יכלול פסקת שעבוד  בה נכתב מפורשות כי החברה משעבדת את הנכס לטובת המלווה.

 • טופס פרטי משכנתאות ושעבודים
 1. יש למלא טופס פרטי משכנתאות ושעבודים - טופס 10 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 . הטופס יכול להיחתם על-ידי נושא משרה, כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות, או על ידי אדם מעוניין, כמשמעותו בסעיף 186 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983.
 2. רשימת השעבודים הניתנת לרישום ברשם החברות, מפורטת בסעיף 178 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983.
 3. טופס פרטי משכנתאות ושעבודים משמש כטופס נלווה למסמך העיקרי יוצר השעבוד ולא ניתן לראות בו כמסמך היוצר את השעבוד.
 • יש להגיש את מסמכי השעבוד לרישום ברשם החברות, בתוך 21 יום מתאריך היצירה.
 • במידה שעברו יותר מ- 21 יום ועד לשנה יש להגיש בקשה להארכת מועד רישום שעבוד. במידה שחלפה מעל שנה מיום יצירת השעבוד יש להגיש בקשה מנומקת ונתמכת בתצהיר להארכת מועד לרישום השעבוד.

 


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​14 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • ​על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד.
 • הגשת מסמך לפי סעיף 178 לפקודת החברות [נוסח חדש] תשמ"ג-1983 לרישום שיעבוד יכול להיות מוגש בשפה האנגלית בצירוף תרגום המסמך לשפה העברית ובצירוף אישור החברה בדבר נאותות התרגום (על גבי התרגום הנלווה יצוין באופן בולט לעין כי "התרגום הוא כלי עזר לשם הקלה בהבנת המסמך באנגלית בלבד") – להרחבה בעניין לחצו כאן.
 • חברה מפרת חוק לא תוכל לרשום שעבודים על נכסי החברה ו/או לטובתה. 
 • נושה לטובתו נרשם שעבוד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא ויצרף, אם זהו הדיווח הראשון לגביו מטעם החברה, העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים)  התש"ס – 1999. ואם הוא תאגיד חוץ יצוין מס' הרישום של התאגיד, ויצורפו בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה​.
 • לתשומת הלב - ניתן לרשום שעבוד בחברות בלבד. לא ניתן לרשום שעבוד על נכסי שותפות אצל רשם החברות. רישום משכון על נכסי שותפות נרשם ברשם המשכונות בלבד.