רישום חברה - כללי

מהות השירות

הקמת חברה ורישומה.​​​​​​​​

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 

לתשומת ליבכם: באפשרותכם לקבל את תעודת ההתאגדות והתקנון, כמו גם אישורים ותעודות על ביצוע דיווחים, ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה. לשם כך עליכם לציין את כתובת הדואר האלקטרוני בטפסי הרישום. 

 
 • טופס הגשת מסמכים לרישום חברה
  
 1. יש לציין שלוש חלופות לשם המוצע. לתשומת לבך: שם החברה שנבחר בעדיפות ראשונה ייבחן ראשון. ככל שלא יאושר, ייבחנו שאר השמות בסדר יורד.
 2. יש למלא מספר טלפון זמין של מגיש הבקשה לצורך בירורים.
 3. יש לציין את מס' העותקים המבוקשים לעותקים מאומתים של תקנון (בכפוף לתשלום אגרה ולהמצאת תקנון במספר עותקים מספיק).
 
 • תקנון 
 

     התקנון יכלול , בין היתר, את הפרטים הבאים:

 
 1. שם החברה.
 2. מטרות החברה.
 3. פרטים בדבר הון רשום ומוקצה לבעלי המניות.
 4. פרטים בדבר הגבלת אחריות.
 5. פרטי בעלי המניות, שם מלא, מס' זיהוי ומען .
 6. בעלי המניות יחתמו על התקנון וחתימתם תאומת  ע"י עו"ד.
 
 • טופס בקשה לרישום חברה
 
 1. יש להגיש טופס בקשה לרישום חברה לפי טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 .
 2. הפרטים בטופס יהיו זהים לפרטים בתקנון החברה.
 3. הטופס יוגש ע"י בעל/י המניות בלבד (אפשרי שרק אחד מבעלי המניות יחתום על הטופס).
 4. חתימת מגיש הבקשה על גבי הטופס תאומת בתצהיר בפני עורך דין.  
 
 • טופס הצהרת דירקטורים ראשונים
 
 1. יש להגיש טופס הצהרת דירקטורים ראשונים לפי טופס 2 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 .  
 2. יש להקפיד לסמן ולמלא בטופס  את ההצהרה  המתאימה  ( קיימת הצהרה בנוסח המתאים לדירקטור יחיד או  בנוסח המתאים לתאגיד כאשר תאגיד מתבקש לציין את פרטיו של האדם שיכהן מטעמו).
 3. חתימת המצהיר תאומת בתצהיר בפני עורך דין.
 
 • הצהרת בעלי מניות
 
 1. הבקשה לרישום חברה מכילה בתוכה הצהרת בעלי מניות. לפיכך, כאשר לחברה יש רק בעל מניות אחד אשר חתם כבר על  הבקשה  הרי שאין צורך בהגשת הצהרה נוספת.  
 2. ככל שלחברה יש יותר מבעל מניות אחד,  יש צורך שבעלי המניות האחרים אשר לא חתמו על הבקשה לרישום חברה, יצרפו לבקשה את הצהרתם.
 3. נוסח הצהרת בעלי מניות  לגבי יחיד ולגבי תאגיד מצוי בסעיף  1 בטופס בקשה לרישום חברה  (טופס 1  שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 ). 
 4. עורך הדין יאמת את חתימות בעלי המניות הראשונים, ויזהירם בתצהיר באופן מלא .
 
 • אסמכתא על תשלום אגרת רישום חברה

 

הפרטים שיצוינו על גבי שובר התשלום יהיו זהים לפרטים שמופיעים על גבי מסמכי בקשת הרישום [שם החברה המוצע/ שם הדירקטור/ שם בעל המניה/ מגיש הבקשה (עו"ד מטעם החברה)], אי התאמה בין שובר התשלום למסמכי הבקשה יגרום לסירוב הבקשה.
לתשומת לבכם, לא יאושרו אסמכתאות שבוצעו בהן שינויים ידניים. 

 

עלות השירות

 • לתשלום- (יש להמציא תקנון מצולם וזהה למקור לצורך אימות ולציין זאת בטופס הגשת מסמכים לרישום חברה).
 


אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • ניתן להפקיד מסמכים לצורך רישום חברה גם בלשכת מחוז תל אביב.
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10.
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30.
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

הערות

 • ​על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד.
 • תקנון החברה יכול שיהיה מוגש בשפה האנגלית, או בשפה זרה. להרחבה בעניין לחצו כאן.
 • חובה לרשום את שם החברה בשפה הרשמית. ניתן לבקש לרשום לחברה שם מקביל באותיות השפה האנגלית, אולם  נדרש תרגום מילולי או פונטי מדויק.
 • אין לעשות שינוי במתכונתם המקורית של הטפסים לרישום. כל עריכה עשויה לעכב את רישום החברה.
 • בעל מניות / דירקטור שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים ו/או פושט רגל ו/או חברה מפרת חוק ו/או אזרח מדינת אויב, אינם רשאים לייסד חברה.
 • במידה והבקשה לרישום חברה סורבה, ואין ברצונכם להמשיך בהליך הרישום, באפשרותכם להגיש בקשה להחזר כספי בצירוף אישור התשלום. את הבקשה יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: Moked-Tagid@justice.gov.il 

 

 • אישור שר הפנים כתנאי להקמת ורישום חברה – בתאגיד בעל זיקה עירונית בלבד

  ככל שמדובר ברישום חברה אשר:

1. לפחות אחד מבעלי המניות הינו רשות מקומית (דהיינו: עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית).
2. לפחות אחד מהדירקטורים מונה מטעם הרשות המקומית.
3. הזכות למנות לפחות את אחד הדירקטורים היא בידי הרשות המקומית.
וכן, כל מרכיב אחר בגינו מדובר בתאגיד בעל זיקה עירונית , יש צורך, בהתאם לדין, בקבלת אישור שר הפנים.
(למעט תאגידים שנרשמו לפי חוק תאגידי מים וביוב)
 
 
בכל שאלה בנושא זה ניתן לפנות למשרד הפנים, אגף בכיר תאגידים עירוניים בטלפון- 02-6700899 או בדוא"ל  tagidim@moin.gov.il.

לתשומת הלב: באפשרותכם להגיש בקשה לרישום חברה פרטית בבעלות בעל מניות יחיד, שהוא הדירקטור היחיד בחברה, אזרח ותושב ישראל, באמצעות טופס בקשה לרישום חברת יחיד.

קיימים 3 נוסחים קבועים של הטופס שהשוני בהם נובע, מכמות המניות הרשומות והמוקצות לבעל המניות.