שאלות ותשובות

 
איתור שאלה
 • שאלות כלליות

  • ​במקרים בהם מוגשת בקשה לתיקון ההון המוקצה, באופן שסך ההון המוקצה אחרי התיקון נמוך מההון המוקצה ערב התיקון -  יש להציג אישור מרו"ח מבקר של החברה לפיו הון המניות נפרע במלואו וכי אין בתיקון משום הפחתת הון כמשמעותו בחוק החברות התשנ"ט-1999.  ככל שהחברה לא תוכל להציג אישור כזה יהא עליה לפנות לבית המשפט לצורך קבלת אישור להפחתת הון מוקצה.
  • ​יש צורך להגיש טופס העברת מניות ולצרף לטופס צו ירושה מקורי או צילום חתום ב"נאמן למקור" ע"י הרשם לענייני ירושה.
  • ​  לא. ברשם החברות סטטוס של חברה יכול להיות "פעילה", "מחוסלת" או "בהליכי פירוק".
  • בהתאם להוראות חוק החברות תשנ"ט-1999, המרשם המתנהל אצל רשם החברות לגבי מניות הוא דקלרטיבי בלבד, אשר אינו יוצר זכויות, ותוקפה של העברת מניות אינו תלוי ברישום בו. לפיכך, אף שמניה עשויה להיות נכס רשם החברות אינו "מחזיק" בה, המרשם המתנהל אצל רשם החברות אינו מרשם של נכסים. יחד עם זאת יצוין כי בהתאם להחלטת בית המשפט העליון (ע"א 2162/13) נקבע מתווה לתיוק צווי עיקול בתיקי חברות. על פי המתווה, ניתן  להגיש לתיוק בתיק חברה דיווח לגבי צו עיקול שהוטל, הוסר או שונה, על מניותיו של בעל מניות בחברה מסוימת.
    
   הדיווח ייעשה על ידי אחד משניים: נושא משרה בחברה לפי סעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 או על ידי עו"ד מטעמו של מי שהוטל לטובתו העיקול, ויוגש באמצעות אתר הפעולות המקוונות בלבד.
   הטופס יתויק בתיק החברה אצל רשם החברות לפי מספר החברה שצוין בו, ללא בדיקת זהות בעל המניות ויהיה פתוח לעיון הציבור.

   יודגש, כי אין בדיווח כאמור כדי למנוע רישום דיווחים שהוגשו לרשם החברות ביחס לאותה חברה בהתאם לטפסים על פי דין , ובכלל זה כי אין בדיווח זה כדי למנוע רישום העברת בעלות על מניות או דיספוזיציה אחרת במניות. כאמור, כחלק  משיפור הישרות לציבור ומהנגשת השירותים הניתנים ע"י יחידת רשם החברות ברשות התאגידים, ניתן להגיש לתיוק בתיק החברה דיווח אודות צו עיקול מניות באופן מקוון, ללא צורך בהגעה למשרדי רשם החברות או שליחת מסמכים בדואר ישראל, תוך הזדהות באמצעות כרטיס חכם.
  • בהתאם לסעיף 127 לחוק החברות התשנ"ט-1999 , מרשם בעלי המניות מתנהל בחברה עצמה. החברה חייבת  בדיווח לרשם החברות בדבר כל העברת מניות, אולם במקרה של סתירה, המרשם המנוהל בחברה גובר. לצורך עדכון העברת מניות לידי הנאמן מכוח צו המינוי, יש לפנות אל החברה בדבר המינוי ורישום הצו במרשמיה. לאחר מכן, על החברה להגיש דיווח ערוך כדין לרשם החברות בדבר העברת המניות לידי הנאמן בטופס המיועד לכך  כדי שיעדכן את מרשמיו.
  • בהתאם לסעיף 127 לחוק החברות התשנ"ט-1999 , מרשם בעלי המניות מתנהל בחברה עצמה, והיא זו שחייבת לעדכן את המידע אצל רשם החברות, אולם במקרה של סתירה, המרשם המנוהל בחברה  גובר. לפיכך, לאחר שנרשם עדכון במרשם המתנהל בחברה בדבר העברת מניות פושט הרגל לידי הנאמן מכוח צו המינוי, על החברה להגיש דיווח ערוך כדין לרשם החברות בדבר העברת המניות לידי הנאמן בטופס המיועד לכך. עם קבלת דיווח שכזה מאת החברה יעדכן הרשם את מרשמיו.​
  • ​באפשרותכם להזמין אישור סטטוס חברה ולקבלו ישירות למייל תוך כשעה.

   לשם כך עליכם למלא אחר ההנחיות המפורטות בדף השירות.​
 • אגרות

  • האגרה מתבססת על "רישום" ולא על" פעילות" - כל עוד החברה היא בסטאטוס פעילה ברשם החברות היא חייבת בתשלום אגרה. יתרה מזו, גם חברה הנמצאת בהליכי פירוק מרצון חייבת בתשלום אגרה שנתית כל עוד היא לא חוסלה. כדי לקבל פטור מתשלום אגרת שנתית וחובת אגרות שנתיות על המפרק לצרף לדוח הסופי לפי סעיף 338 לפקודת החברות את האישורים הנדרשים. אין לשלוח מראש את האישורים אלא לצרפם לדוח הסופי, זאת כמפורט בתקנה 5א' לתקנות החברות (אגרות) (תיקון מ- 30/03/04) התשס"ד – 2004.
  • ניתן לשלם בתשלומים בקרדיט את חובות העבר של האגרה השנתית באתר האינטרנט בלבד. יש להקיש את מספר החברה וללחוץ 'מעבר לתשלום'. עזרה בהתמצאות באתר ניתן לקבל במרכז השירות והמידע בטלפון שמספרו 1700-70-60-44 שלוחה 3 ובדוא"ל: Moked-Tagid@justice.gov.il.
  • למקדימים לשלם עד לסוף חודש פברואר, האגרה הינה בשיעור מופחת (הכל בצמוד למדד).
לעמוד הראשון הקודם
הבא לדף אחרון