שאלות ותשובות

 
איתור שאלה
 • שיעבוד

  • יש להבדיל בין תיקון טעות סופר לתיקון תנאי השעבוד (תיקון מהותי). בתיקון טעות סופר יש צורך במכתב המסביר את מהות הטעות. בתיקון תנאים או זכויות המלווים או שינויים בבטוחה, יש צורך בשטר תיקון משפטי חתום על-ידי הצדדים. כמו כן, יש לצרף מכתב מהמלווה אשר כותרתו תהיה הודעה על תיקון /שינוי משפטי לשעבוד ויכלול תאריך המכתב אשר ישמש כתאריך השינוי, המסביר את מהות השינוי, מספר השעבוד, חתימה וחותמת המלווה.
  • מסמך יוצר השעבוד הינו שטר שעבוד / אג"ח / הסכם / שטר משכון / המחאת זכות, משכנתא או כל מסמך אחר יוצר השעבוד. חובה לצרפו לטופס 10 (מקור בלבד).
  • נושא משרה דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי. מהחברה הלווה או המלווה.
  • לסילוק שיעבוד אין טופס מוגדר. ולכן יש צורך במכתב מהמלווה, שכותרתו סילוק השעבוד, בו יפורטו הפרטים הבאים: שם ומספר החברה הלווה, תאריך יצירת השעבוד, תאריך רישום השעבוד, מס' השעבוד, חתימה וחותמת המלווה. תאריך סילוק השעבוד יהיה זהה לתאריך המכתב. במקרה והחברה בתהליך פירוק מרצון רק המלווה יכול לחתום.
  • ​כן. במידה ושמה המודפס של החברה מופיע ללא חותמת יש לצרף תקנון או פרוטוקול המאשר כי החתימה המודפסת של החברה מחייבת לכל דבר ועניין.
  • בקשה להארכת מועד רישום שעבוד הינה מכתב רשמי מהחברה המלווה בו יפורטו מס' התאגיד, שם החברה, תאריך חתימת מסמך יוצר השעבוד והסיבות בגינן הוגש רישום השעבוד באיחור. בקשה זו יש לצרף לטופס 10 (רישום שעבוד) במידה ועברו 21 יום מיום חתימת המסמך יוצר השעבוד ועד הגשת הטופס לרשם החברות אותו יש להעביר לרשם החברות בירושלים. המכתב ילווה בחתימה וחותמת המלווה.  ​
 • שאלות כלליות

  • באפשרותכם להזמין תעודת התאגדות משוחזרת וגם תעודת שם חברה באופן מקוון ולקבלם למייל באופן מיידי.
   לשם כך עליכם להיכנס למערכת המקוונת​ ולבצע את הפעולות הבאות:
   1. הזינו את מספר החברה ולחצו על כפתור 'אתר'.
   2. בחרו את המסמך הרצוי ולחצו על כפתור 'הוסף'.
   3. לחצו על כפתור 'הבא.'
   4. הזינו את כתובת המייל אליה יישלח המסמך וסמנו את תיבת 'אישור תנאי השימוש'.
   5. לחצו על כפתור 'לתשלום' (מומלץ לשמור את מספר הפנייה).
   6. לאחר ביצוע התשלום, המסמך המבוקש יישלח תוך כשעה, לכתובת המייל שצוינה בבקשה.
  • ​יש לשלוח מכתב לתיקון מהחברה ולצרף צילום תעודת זהות.
  • ​משרד המשפטים מפעיל שירות חדשני, המאפשר הפקת נסח חברה באופן מוזל ומקוון,  באמצעות אתר האינטרנט.
   כמו כן, ניתן לקבל נסח בלשכת רשם החברות בירושלים ובלשכות רשם המשכונות המחוזיות בימים א' ב' ד' ה' בין השעות 08:30-12:30. הפעולה כרוכה בתשלום אגרה בסך 31 ש"ח. ניתן לשלם את האגרה באמצעות כרטיס אשראי בשרת התשלומים באינטרנט.
  • ​חברה שטוענת כי פרטי ההון ברשם החברות  עודכנו על סמך דיווח שהוגש בעבר ע"י החברה ושנפלה בו טעות קולמוס ואשר מבקשת לתקן את טעות הקולמוס באופן שסך ההון המוקצה אחרי התיקון יהיה נמוך מההון המוקצה ערב התיקון, תוכל לעשות כן רק אם הטעות נפלה בטפסי הדיווח בלבד ואם לא היה בסיס לטעות זו בתקנון החברה.
    
    לצורך תיקון הטעות יש להמציא דיווח עדכני ומדויק בצירוף תצהיר חתום ע"י דירקטור בחברה. בתצהיר תפורט הטעות שנפלה ומה מקור הטעות תוך ציון שמו של טופס הדיווח שנפלה בו הטעות והתאריך שבו הוגש. בנוסף יצהיר נושא המשרה  כי הטעות נפלה רק בטפסי הדיווח וכי לא בוצעה הקצאת מניות בחברה, לרבות לא בתקנון, או בהחלטת דירקטוריון או  בהחלטת גורם מוסמך אחר. לחלופין, במקום תצהיר דירקטור ניתן לצרף אישור של  רואה החשבון שטעה בדיווח ואשר יכלול התייחסות לטעות ולכך שאין ביטוי לטעות בהחלטות החברה והכל כאמור לעיל.
    
    
 
הבא לדף אחרון