רישום חברה לתועלת הציבור

מהות השירות

​בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור (חל"צ) חדשה

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור
הבקשה לרישום חברה לתועלת הציבור תנוסח לפי טופס א' (להלן).
 • תקנון החברה חתום על ידי בעלי המניות
מידע נוסף בנוגע לפרטים הנדרשים בתקנון ניתן למצוא בהנחיות לרישום חברה לתועלת הציבור.
רשות התאגידים גיבשה תקנון מומלץ לחברות לתועלת הציבור. בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור עם התקנון המומלץ תטופל תוך זמן קצר יותר מזמן הטיפול המקובל לבקשות לרישום כאמור.
 •  הצהרת כשירות חתומה בידי כל אחד מבעלי המניות
הצהרת הכשירות תנוסח לפי טופס ב' (להלן). 
 • הצהרת כשירות של דירקטורים ראשונים
הצהרת הכשירות תנוסח לפי טופס ג' (להלן).
 • הצהרת כשירות של חברי ועדת ביקורת ראשונים
הצהרת הכשירות תנוסח לפי טופס ד' (להלן).
 
על הטפסים המפורטים לעיל להיות חתומים בהתאם לנדרש ומאומתים בידי עורך דין.
במידה ובין מייסדי החברה נמנים יחידים אשר אינם תושבי ישראל, יש לאמת את מסמכי התאגדותם ולצרף העתק מתאים למקור של דרכונם, בהתאם להוראות סעיף 16(א) לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), תש"ס-1999. 
 • אישור בדבר תשלום אגרת רישום חברה
ניתן לשלם אגרת רישום באמצעות שרת התשלומים שבאתר.
 •   החלטת הרשם
בכפוף להגשת כל המסמכים הדרושים, יאשר הרשם את רישום החברה לתועלת הציבור, וייתן לה תעודת התאגדות.
 


אמצעי תשלום

 

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין)​

זמן טיפול

​עד 45 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 

 • ככל שחברה לתועלת הציבור מעוניינת בהכרה בה כמוסד ציבורי לענין תרומות (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה), עומד לרשותה  מידע בעניין זה באתר רשות המיסים.