עמותה להצלת חיים

מהות השירות

​בקשה לרישום עמותה להצלת חיים.
"עמותה להצלת חיים" - עמותה שמטרותיה גיוס כספים להצלת חיי אדם.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​טופס בקשה לרישום עמותה


  יש למלא את הבקשה בטופס מקוון, להדפיסו ולהגישו לרשם. 
 • תצהיר התומך בבקשה לרישום עמותה


  יש לתמוך את הבקשה לרישום עמותה בתצהיר (כנוסחו בטופס הבקשה  או בנפרד).
  על התצהיר יחתמו מייסדי העמותה בחתימות מקוריות, בפני עורך דין. 
 • הצהרה על נסיבות הקמת עמותה


  על ההצהרה יחתמו שניים מחברי הוועד או מהמייסדים במידה ולא נבחר ועד לעמותה.
  יש לכלול בהצהרה  כי הקמת העמותה לא נעשתה בעקבות אחד מאלה: הליכי מחיקה של עמותה אחרת, אי מתן אישור ניהול תקין לעמותה אחרת ע"י הרשם או אי סדרים של עמותה אחרת.  
 • מסמכים רפואיים המעידים על מצב החולה אשר להצלתו מוקמת העמותה.

 • מכתב הסכמה של החולה להקמת עמותה להצלת חייו


  במידה וגילו אינו עולה על 18 שנים מכתב ההסכמה יינתן מטעם משפחתו.
 • תקנון


  בהתייחס לתקנון, יצוין בבקשה אחת מחלופות אלה:
 1. מצורף תקנון מוצע לעמותה.
 2. מאמצים את התקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק העמותות.
 3. מאמצים את התקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק העמותות בשינויים.
      לבקשה יצורף התקנון המבוקש של העמותה, למעט אם אומץ התקנון המצוי ללא שינויים.
      בהעדר התייחסות לתקנון בבקשה לרישום, יחול התקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק העמותות, תש"ם-1980.
 
 • הוספת סעיפים בתקנון העמותה על פי דרישת מס הכנסה


  תיקון סעיף 21 והוספת סעיף 22 לתקנון המצוי בהתאם לנוסח המופיע בהנחיות לרישום עמותה.  
 • קבלה בגין תשלום אגרת בקשת רישום ודמי פרסום ברשומות


  יש לשלם את אגרת בקשת הרישום ודמי פרסום ברשומות באתר האינטרנט או בבנק הדואר לאחר קבלת שובר במשרדי רשם העמותות ברשות התאגידים.
 • החלטת הרשם ופרסום ברשומות


  הגישו המייסדים את כל המסמכים הדרושים, יאשר הרשם את רישום העמותה, יפרסם על כך הודעה ברשומות, ירשום את העמותה בפנקס העמותות וייתן לה תעודת רישום.
  תוקף רישום עמותה להצלת חיים הוא לשנה אחת.
  חלפה שנה מיום רישומה הזמני של העמותה ולא נרשמה העמותה לפי סעיף 5 לחוק העמותות, יועברו נכסיה לאחר פירעון מלוא חובותיה, לעמותה אחרת שקבע האפוטרופוס הכללי ואשר מטרותיה קרובות, לדעתו, למטרות העמותה תוקף רישומה הזמני פג.


דף הנחיות לרישום עמותה


לתשלום - אגרת בקשת רישום (כולל פרסום ברשומות).

 

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001.

 

 • ניתן להפקיד מסמכים לצורך רישום עמותה להצלת חיים גם בלשכת מחוז תל אביב.
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

​בקשה לרישום עמותה להצלת חיים מטופלת בהליך מזורז, ועל כן מומלץ להגיש את המסמכים דלעיל, בשעות קבלת קהל המקובלות.

הערות

 • ​נא להקפיד להגיש את טופסי הרישום והמסמכים הנלווים בחתימות מקוריות של מייסדי העמותה.

 

 • בטרם הקמת העמותה, מומלץ לפנות לרשויות מס הכנסה מחלקת מלכ"רים (בכתובת: מס הכנסה, מחלקת מלכ"רים, פקיד שומה 1, רח' כנפי נשרים 66 ירושלים), ולוודא כי השם, המטרות, המספר וזהות מייסדי העמותה, תואמים את דרישות רשויות מס ההכנסה לצורך הזכאות לקבלת פטור ממס בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה.