רישום עמותה

מהות השירות

בקשה לרישום עמותה חדשה. ​​

הוראות החוק הרלוונטיות

חוק העמותות, תש"ם-1980, סעיפים 8-1א, 14-9.תקנות העמותות (טפסים), תשס"ט-2009, סעיפים 2, 13, 17-16.
תקנות העמותות (אגרות), תשע"ח-2017, תקנות 4,1

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​טופס בקשה לרישום עמותה

 

יש למלא את הבקשה בטופס מקוון, להדפיסו ולהגישו לרשם. 

 

 • תצהיר התומך בבקשה לרישום עמותה

  יש לתמוך את הבקשה לרישום עמותה בתצהיר (כנוסחו בטופס הבקשה  או בנפרד).
  על התצהיר יחתמו מייסדי העמותה בחתימות מקוריות, בפני עורך דין. 
 • הצהרה על נסיבות הקמת עמותה

  לעיתים תידרש הצהרה על נסיבות הקמת העמותה ע"י גורם מטעם הרשם. במקרה כזה, על ההצהרה יחתמו שניים מחברי הוועד או מהמייסדים במידה ולא נבחר ועד לעמותה.
  יש לכלול בהצהרה  כי הקמת העמותה לא נעשתה בעקבות אחד מאלה: הליכי מחיקה של עמותה אחרת, אי מתן אישור ניהול תקין לעמותה אחרת ע"י הרשם או אי סדרים של עמותה אחרת. 
 • תקנון - בהתייחס לתקנון, יצוין בבקשה אחת מחלופות אלה:
 1. מצורף תקנון מוצע לעמותה;
 2. מאמצים את התקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק העמותות.
 3. מאמצים את התקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק העמותות בשינויים.
      לבקשה יצורף התקנון המבוקש של העמותה, למעט אם אומץ התקנון המצוי ללא שינויים.
      בהעדר התייחסות לתקנון בבקשה לרישום, יחול התקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק העמותות, תש"ם-1980.
 
 • קבלה בגין תשלום אגרת בקשת רישום ודמי פרסום ברשומות

  יש לשלם את אגרת בקשת הרישום ודמי פרסום ברשומות באתר האינטרנט או בבנק הדואר לאחר קבלת שובר במשרדי רשם העמותות ברשות התאגידים.
   
 • החלטת הרשם ופרסום ברשומות

  הגישו המייסדים את כל המסמכים הדרושים, יאשר הרשם את רישום העמותה, יפרסם על כך הודעה ברשומות, ירשום את העמותה בפנקס העמותות וייתן לה תעודת רישום. 

 


לתשלום - אגרת בקשת רישום  (כולל פרסום ברשומות).
 

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001.
 • ניתן להפקיד מסמכים לרישום עמותה גם בלשכת מחוז תל אביב.
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

 • תקנון מצוי - בתוך 10 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים במשרדי הרשות.
 • תקנון מיוחד - בתוך 21 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים במשרדי הרשות.

הערות

 • ​יש להקפיד להגיש את טופסי הרישום והמסמכים הנלווים בחתימות מקוריות של מייסדי העמותה.
 • ככל שהעמותה  מעוניינת בהכרה בה  כמוסד ציבורי לענין תרומות (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה), עומד לרשותה  מידע בעניין זה באתר רשות המיסים.