שינוי שם

מהות השירות

שינוי שם של חברה לתועלת הציבור. ​

הוראות החוק הרלוונטיות

חוק החברות, תשנ"ט-1999, סעיפים: 20, 24-15, 345א, 345ב, 345ה, 345ז

המסמכים הדרושים והנחיות

 • פרוטוקול אסיפה כללית בדבר קבלת החלטה על שינוי שם החברה

חברה רשאית לשנות את שמה בהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב קולות הזכאים להצביע בה.
על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות של שני חברי דירקטוריון החברה, בציון שמותיהם או בחתימתו של חבר אחד אם ישנו דירקטור יחיד.  
יש לציין בפרוטוקול את מספר בעלי המניות אשר נכח באסיפה ובאיזה רוב התקבלה ההחלטה.

 

 • מסמכים נוספים (חברה שלא הגישה דיווחים על-פי דין לרשם)

רשם ההקדשות לא יידרש לבקשה לשינוי שם של חברה לתועלת הציבור, אשר לא עמדה בדרישות הדיווח על-פי חוק החברות במשך שנתיים עובר לבקשה.
בהתאם, על חברה שלא עמדה בדרישות הדיווח כאמור להמציא לרשם את כל המסמכים שהיא חייבת בהגשתם על-פי דין בשנתיים שקדמו לבקשה, כדלקמן:

 1. דו"חות כספיים.
 2. רשימות חמשת מקבלי השכר הגבוה.
 3. דו"חות מילוליים.
 4. פרוטוקולים של האסיפה הכללית המאשרים את הדוחות הכספיים והמילוליים.
 5. המלצות ועדת הביקורת בעניין אישור הדוחות על-ידי האסיפה הכללית.

 

 • החלטת הרשם

החלטת האסיפה הכללית לשנות את שם החברה טעונה אישור הרשם. תוקפה של ההחלטה מיום רישומה בידי הרשם.
לא תירשם חברה בשם העלול לפגוע בתקנת הציבור וברגשותיו.
לא תירשם החברה בשם שהרשם סבור כי יש בו משום תרמית או הטעיה.
לא תירשם חברה בשם שהוא:

 1. שמו של תאגיד הרשום כדין בישראל או הדומה לו עד כדי להטעות;
 2. סימן מסחר רשום לגבי טובין או שירותים שעוסקים בהם למטרות הדומות למטרות החברה, או שם הדומה לו עד כדי להטעות, אלא אם הוכח לרשם כי בעל סימן המסחר הסכים לכך בכתב;
 3. אישר הרשם לשנות את שם החברה, ירשום את שמה החדש במקום השם הקודם וייתן לה תעודת שינוי שם.
 4. על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות של שני חברי דירקטוריון החברה או בחתימתו של חבר אחד אם ישנו דירקטור יחיד.  


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10.
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

​עד 10 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים במשרדי הרשות.