שינוי מטרות

מהות השירות

​שינוי מטרות של חברה לתועלת הציבור.

הוראות החוק הרלוונטיות

חוק החברות, תשנ"ט-1999, סעיפים: 20, 32, 24-15, 345א, 345ה, 345ז

המסמכים הדרושים והנחיות

פרוטוקול אסיפה כללית בדבר קבלת החלטה על שינוי מטרות החברה

 • חברה רשאית לשנות את מטרותיה בהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב קולות הזכאים להצביע בה.
 • על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות של שני חברי דירקטוריון החברה או בחתימתו של חבר אחד אם ישנו דירקטור יחיד. 
 • יש לציין בפרוטוקול את מספר בעלי המניות אשר נכח באסיפה ובאיזה רוב התקבלה ההחלטה.
 • שינוי מטרה ציבורית שנקבעה בתקנון החברה, לרבות החלפתה במטרה ציבורית אחרת, הוספת מטרה ציבורית למטרות הקבועות בתקנון או גריעה מהן - יתקבלו בהחלטת האסיפה הכללית, לאחר שדירקטוריון החברה הציג לפניה פירוט של הנכסים שנצברו למטרותיה של החברה עובר לשינוי המבוקש והמחויבויות שקיבלה על עצמה החברה לעניין זה. כמו כן, על אותה אסיפה הכללית להחליט אם יש צורך לנקוט בהסדרים כלשהם על מנת להבטיח שנכסים שנצברו בתקופה שעד לשינוי המטרות יופרדו מנכסים שיתקבלו לאחר שינוי המטרות וישמשו רק למטרות טרם השינוי.
 • על החברה להגיש לרשם את הפרוטוקול בתוך 14 יום ממועד ההחלטה. 

מסמכים נוספים (חברה שלא הגישה דיווחים על-פי דין לרשם)

 • רשם ההקדשות לא יידרש לבקשה לשינוי מטרות של חברה לתועלת הציבור, אשר לא עמדה בדרישות הדיווח על-פי חוק החברות במשך שנתיים עובר לבקשה.
 • בהתאם, על חברה שלא עמדה בדרישות הדיווח כאמור להמציא לרשם את כל המסמכים שהיא חייבת בהגשתם על-פי דין בשנתיים שקדמו לבקשה, כדלקמן:
 1. דוחות כספיים.
 2. רשימות חמשת מקבלי השכר הגבוה.
 3. דו"חות מילוליים.
 4. פרוטוקולים של האסיפה הכללית המאשרים את הדוחות הכספיים והמילוליים.
 5. המלצות ועדת הביקורת בעניין אישור הדוחות על-ידי האסיפה הכללית.

החלטת הרשם

 • החלטת האסיפה הכללית לשנות את המטרות הקבועות בתקנונה- טעונה אישור הרשם.
 • תוקפה של ההחלטה מיום רישומה בידי הרשם.
 • שינוי מטרה ציבורית שנקבעה בתקנון החברה, לרבות החלפתה במטרה ציבורית אחרת, הוספת מטרה ציבורית למטרות הקבועות בתקנון או גריעה מהן, אשר הרשם סבור כי אינן בגדר "מטרה הקרובה" - טעון השינוי אישור בית המשפט.
 • על החברה לדווח לרשם על המועד שבו פנתה לבית המשפט בבקשה לאישור שינוי מטרות,
  כמו כן, על החברה לדווח לרשם על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות.


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001.
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10.
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30.
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

​עד 21 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים במשרדי הרשות.