שינוי שם

מהות השירות

​שינוי שם של עמותה.

הוראות החוק הרלוונטיות

חוק העמותות, תש"ם-1980, סעיפים: 2, 4, 5א, 8א, 13-11, 38(א)(2)
תקנות העמותות (טפסים), תשס"ט-2009, סעיפים: 3, 13, 14, 16

המסמכים הדרושים והנחיות

 • פרוטוקול אסיפה כללית בדבר קבלת החלטה על שינוי שם העמותה
עמותה רשאית לשנות את שמה בהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב קולות הזכאים להצביע בה.
על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם.
יש לציין בפרוטוקול את אחוז החברים אשר נכח באסיפה ובאיזה רוב התקבלה ההחלטה.
טופס דיווח על החלטת אסיפה כללית של העמותה
יש למלא את טופס הדיווח באופן מקוון, להדפיסו ולהגישו חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הועד בציון שמותיהם.
 • קבלה בגין תשלום אגרת פרסום ברשומות
 • מסמכים נוספים (עמותה שלא הגישה דיווחים על-פי דין לרשם)
רשם העמותות לא יידרש לבקשה לשינוי שם של עמותה, אשר לא עמדה בדרישות הדיווח על-פי חוק העמותות במשך שנתיים עובר לבקשה.
בהתאם, על עמותה שלא עמדה בדרישות הדיווח כאמור להמציא לרשם את כל המסמכים שהיא חייבת בהגשתם על-פי דין בשנתיים שקדמו לבקשה, כדלקמן:
 1. דוחות כספיים.
 2. רשימות חמשת מקבלי השכר הגבוה.
 3. דוחות מילוליים.
 4. פרוטוקולים של האסיפה הכללית המאשרים את הדוחות הכספיים והמילוליים.
 5. המלצות ועדת הביקורת בעניין אישור הדוחות על-ידי האסיפה הכללית.
 
 • החלטת הרשם
החלטת האסיפה הכללית לשנות את שם העמותה טעונה אישור הרשם. תוקפה של ההחלטה מיום רישומה בידי הרשם.
לא תירשם עמותה בשם העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור וברגשותיו.
לא תירשם עמותה בשם הזהה לשם של אחד מאלה, או הדומה לו עד כדי להטעות:
 1. תאגיד הרשום כדין בישראל.
 2. תאגיד שהיה רשום כדין בישראל, רישומו בוטל וטרם חלפו שנתיים מיום ביטול הרישום של אותו תאגיד.
 3. עמותה הנמצאת בתהליכי רישום.
 4. שם המבוקש לעמותה לאחר השלמת מיזוג.
אישר הרשם לשנות את שם העמותה, ירשום את שמה החדש במקום השם הקודם וייתן לה תעודת שינוי שם.

טפסים


אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

​עד 10 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים במשרדי הרשות.