שינוי תקנון

מהות השירות

​שינוי תקנון של עמותה

הוראות החוק הרלוונטיות

חוק העמותות, תש"ם-1980, סעיפים: 14-9, 16, 21, 22, 27-24, 38(א)(2)

תקנות העמותות (טפסים), תשס"ט-2009, סעיפים: 2, 3, 16

המסמכים הדרושים והנחיות

 • פרוטוקול אסיפה כללית בדבר קבלת החלטה על שינוי תקנון העמותה
עמותה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב קולות הזכאים להצביע בה.
על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם.
יש לציין בפרוטוקול את אחוז החברים אשר נכח באסיפה ובאיזה רוב התקבלה ההחלטה.
שינוי הוראות תקנון העמותה לגבי ייעוד נכסים בפירוק  יתקבלו בהחלטת האסיפה הכללית, לאחר שוועד העמותה הציג לפניה פירוט של הנכסים שנצברו למטרותיה של העמותה עובר לשינוי המבוקש והמחויבויות שקיבלה על עצמה העמותה לעניין זה.
 
 • טופס דיווח על החלטת אסיפה כללית של העמותה
יש למלא את טופס הדיווח באופן מקוון, להדפיסו ולהגישו חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הועד בציון שמותיהם.
 
 • טופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון
יש למלא את טופס הדיווח באופן מקוון, להדפיסו ולהגישו חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הועד בציון שמותיהם.
 
 • נוסח התקנון
 •  מסמכים נוספים (עמותה שלא הגישה דיווחים על-פי דין לרשם)
רשם העמותות לא יידרש לבקשה לשינוי תקנון של עמותה, אשר לא עמדה בדרישות הדיווח על-פי חוק העמותות במשך שנתיים עובר לבקשה.
בהתאם, על עמותה שלא עמדה בדרישות הדיווח כאמור להמציא לרשם את כל המסמכים שהיא חייבת בהגשתם על-פי דין בשנתיים שקדמו לבקשה, כדלקמן:
 1. דו"חות כספיים.
 2. רשימות חמשת מקבלי השכר הגבוה.
 3. דו"חות מילוליים.
 4. פרוטוקולים של האסיפה הכללית המאשרים את הדוחות הכספיים והמילוליים.
 5. המלצות ועדת הביקורת בעניין אישור הדוחות על-ידי האסיפה הכללית.
 
 • החלטת הרשם
החלטת האסיפה הכללית לשנות את תקנון העמותה טעונה אישור הרשם. תוקפה של ההחלטה מיום רישומה בידי הרשם.
שינוי הוראות מטרות העמותה הכלולות בתקנון, וכן שינוי הוראות תקנון לגבי ייעוד נכסים בפירוק  אשר הרשם סבור כי אינם בגדר "מטרה הקרובה", טעון השינוי אישור בית המשפט.


עלות השירות

ללא עלות .

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

 • שינוי תקנון מצוי (תוספת ראשונה לחוק העמותות) סעיפים 18, 21, 22 - עד 10 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה ועד אישור הבקשה או משלוח מכתב לעמותה.
 • שינוי תקנון מיוחד - עד 21 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה ועד אישור הבקשה או משלוח מכתב לעמותה.