שינוי מטרות

מהות השירות

שינוי מטרות של עמותה​

הוראות החוק הרלוונטיות

חוק העמותות, תש"ם-1980, סעיפים: 11, 4-1, 38(א)(2)

תקנות העמותות (טפסים), תשס"ט-2009, סעיפים: 3, 4, 13, 14, 16

המסמכים הדרושים והנחיות

 •  פרוטוקול אסיפה כללית בדבר קבלת החלטה על שינוי מטרות העמותה
עמותה רשאית לשנות את מטרותיה בהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב קולות הזכאים להצביע בה.
על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם.
יש לציין בפרוטוקול את אחוז החברים אשר נכח באסיפה ובאיזה רוב התקבלה ההחלטה.
החלטה בדבר שינוי מטרות תתקבל  באסיפה הכללית, לאחר שוועד העמותה הציג לפניה פירוט של הנכסים שנצברו למטרותיה של העמותה עובר לשינוי המבוקש והמחויבויות שקיבלה על עצמה העמותה לעניין זה. כמו כן, על אותה אסיפה הכללית להחליט אם יש צורך לנקוט בהסדרים כלשהם על מנת להבטיח שנכסים שנצברו בתקופה שעד לשינוי המטרות יופרדו מנכסים שיתקבלו לאחר שינוי המטרות וישמשו רק למטרות טרם השינוי.
 • טופס דיווח על החלטת אסיפה כללית של העמותה
יש למלא את טופס הדיווח באופן מקוון, להדפיסו ולהגישו חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הועד בציון שמותיהם.
 
 • טופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות
יש למלא את טופס הדיווח באופן מקוון, להדפיסו ולהגישו חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הועד בציון שמותיהם.
 
 • מסמכים נוספים (עמותה שלא הגישה דיווחים על-פי דין לרשם)
רשם העמותות לא יידרש לבקשה לשינוי מטרות של עמותה, אשר לא עמדה בדרישות הדיווח על-פי חוק העמותות במשך שנתיים עובר לבקשה.
בהתאם, על עמותה שלא עמדה בדרישות הדיווח כאמור להמציא לרשם את כל המסמכים שהיא חייבת בהגשתם על-פי דין בשנתיים שקדמו לבקשה, כדלקמן:
 1. דוחות כספיים.
 2. רשימות חמשת מקבלי השכר הגבוה.
 3. דוחות מילוליים.
 4. פרוטוקולים של האסיפה הכללית המאשרים את הדוחות הכספיים והמילוליים.
 5. המלצות ועדת הביקורת בעניין אישור הדוחות על-ידי האסיפה הכללית.

 

 • החלטת הרשם

החלטת האסיפה הכללית לשנות את מטרות העמותה טעונה אישור הרשם. תוקפה של ההחלטה מיום רישומה בידי הרשם.
שינוי מטרות העמותה אשר הרשם סבור כי אינו בגדר "מטרה הקרובה" - טעון השינוי אישור בית המשפט.
על העמותה לדווח לרשם על המועד שבו פנתה לבית המשפט בבקשה לאישור שינוי מטרות, כאמור בטופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות.
כמו כן, על העמותה לדווח לרשם על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות.


עלות השירות

ללא עלות .

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

 • שינוי מטרות בעמותה עם תקנון מצוי - עד 10 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה ועד אישור הבקשה או משלוח מכתב לעמותה.
 • שינוי מטרות בעמותות עם תקנון מיוחד - עד 10 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה ועד אישור הבקשה או משלוח מכתב לעמותה.