ניהול תקין לשנת 2018 לחל"צ המבקשת פעם ראשונה אישור ניהול תקין וקיימה שנתיים פעילות רציפה

מהות השירות

​בקשה ראשונה של חל"צ לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018 לאחר שנתיים לפחות של פעילות רצופה. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

המסמכים הדרושים והנחיות

 • בקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2018

בהתאם להוראות החוק יש להגיש את הדוח הכספי, הדוח המילולי והמסמכים הנלווים, כמפורט להלן,  עד ליום 30 ביוני בשנה שלאחר שנת הדוח. לפיכך, לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018, עליכם להגיש את כל המסמכים (דוח כספי, דוח מילולי ומסמכים נלווים) עבור שנת 2016,  עד ליום 30.6.2017.

 

חברה שלא תגיש מסמכים באופן מלא ובהתאם לדרישות החוק עד למועד זה, תמצא מפרה את חוק החברות.
 
 • הצהרה על נסיבות הקמת החל"צ
  על ההצהרה יחתמו שניים מחברי הדירקטוריון או מהמייסדים במידה ולא נבחר דירקטוריון לחל"צ, לפיה הקמת החל"צ לא נעשתה בעקבות אחד מאלה: הליכי מחיקה של חל"צ אחרת, אי מתן אישור ניהול תקין לחל"צ אחרת על-ידי הרשם או אי סדרים של חל"צ אחרת.

 

 הדוח הכספי יהיה ערוך לפי גילוי דעת 69 ותקן 5 וחתום  בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם.

יש לציין בדוח הכספי רשימת התרומות שהסכום השנתי שלהן מתורם יחיד עולה על 20,000 ₪ תוך פירוט שמות התורמים  לשנת 2016.ככל שהעמותה פירטה תורמים כאמור במסגרת הדוח המילולי, היא אינה צריכה להגיש רשימה נוספת.

 • דוח תרומות מישות מדינית זרה
  על חל"צ שמחזורה הכספי עולה על 300,000 ₪ לציין בדוח הכספי קבלת תרומות מישות מדינית זרה אשר שוויין המצטבר עולה על סכום של 20,000 ₪.
   כמו כן, אם החברה קיבלה תרומות כאלו, היא נדרשת להגיש דוחות רבעוניים. קיים טופס מקוון באתר
 •  דוח מילולי לשנת 2016
  הדוח המילולי יהיה חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי הדירקטוריון בציון שמותיהם.

 

 • פרוטוקול אסיפה הכללית לאישור פתיחת חשבון בנק לחל"צ
  על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי דירקטוריון החל"צ.

קיים נוסח מומלץ באתר.

 

 • פרוטוקול אסיפה כללית לאישור הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2016.
  על הפרוטוקול להיות חתום על ידי שניים מחברי הדירקטוריון בחתימות מקוריות ובציון שמותיהם.

      יש לצרף לפרוטוקול טופס דיווח על החלטות האסיפה הכללית.

 

 • פרוטוקול אסיפה כללית או ישיבת דירקטוריון עדכני המאשר מינוי שני מורשי חתימה לפחות
  על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הדירקטוריון בציון שמותיהם.
  במידה והמינוי נעשה על ידי דירקטוריון החל"צ יש לצרף טופס דיווח על החלטת הדירקטוריון על מינוי מורשי חתימה.
  במידה והמינוי נעשה על ידי האסיפה הכללית יש לצרף לפרוטוקול טופס דיווח על החלטות האסיפה הכללית.
  מורשי החתימה אינם יכולים להימנות על חברי ועדת ביקורת.
  לא ניתן למנות מורשי חתימה שהינם קרובי משפחה בדרגה ראשונה.

 

 • פרוטוקול אסיפה כללית עדכני בדבר מינוי דירקטוריון, ועדת ביקורת ורואה חשבון
  בהתייחס למינוי רואה חשבון, ככל שחלה חובה חוקית על החל"צ או במידה והיה מינוי כאמור.
  על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הדירקטוריון בציון שמותיהם.
  יש לצרף לפרוטוקול טופס דיווח על החלטות האסיפה הכללית.
  רוב חברי הדירקטוריון וחברי ועדת ביקורת לא יהיו כקרובי משפחה. כמו כן, לא תתאפשר קרבה משפחתית בין חברי הדירקטוריון לחברי ועדת ביקורת.

 

 

 

 • הודעה על הגשת התביעה
  במידה והוגשו תביעות כנגד החל"צ או כנגד חבר דירקטוריון בתוקף תפקידו כחבר דירקטוריון.
  במידה ולא קיימות תביעות כאמור יש להמציא הצהרה בגין עובדה זו חתומה על ידי שניים מחברי הדירקטוריון.

  עם הגשת המסמכים כמפורט לעיל על החל"צ לציין במפורש את תאריך תחילת פעילותה (חודש ושנה).
 • מבקר פנימי
  חל"צ שהמחזור השנתי שלה עולה על 10 מיליון ₪ חייבת במינוי מבקר פנים, ועליה להעביר לרשם פרוטוקול אסיפה כללית בדבר מינוי כאמור.


 דף הנחיות לחברה לתועלת הציבור -

 


​ללא עלות.

למען הסר ספק, על החל"צ לעמוד בתשלום אגרות שנתיות עבור שנת 2016 ושנים קודמות במידה ולא שולמו.

 

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין)

זמן טיפול

​עד 90 ימי עבודה, ככל שכל המסמכים הוגשו לרשם בצורה תקינה.

הערות

 • ​אישור ניהול תקין יינתן לחל"צ העומדת בדרישות לעיל, רק בתום שנתיים של פעילות רצופה.
 • ככל שהעמותה/חל"צ מעוניינת בקבלת אישור ניהול תקין, עליה לפעול בהתאם להנחיות. מועד הגשת המסמכים הוא עד ליום 30.6 שבשנה שלאחר שנת הדוח הכספי. עמותות שכלולות בהסדר האורכות שהוסכם מול לשכת רואי החשבון רשאיות להגיש את המסמכים במועד מאוחר יותר בהתאם להסדר.
 • חל"צ שלא מלאו שנתיים רצופות לפעילותה ועברה את המועד הקובע, רשאית לקבל אישור על הגשת מסמכים בלבד, בכפוף להגשת כל המסמכים המפורטים לעיל ואישור תקינותם על-ידי הרשם.

("המועד הקובע"= 30 ביוני בשנה שלאחר השנה הקלנדרית הראשונה לרישומה).

 • על אף האמור, חברה בע"מ שבתקנונה נקבעו מטרות ציבוריות וכן איסור על חלוקת רווחים המבקשת להירשם כחל"צ רשאית לקבל אישור ניהול תקין, להבדיל מאישור הגשת מסמכים, גם אם לא עברו שנתיים רצופות לפעילותה מיום רישומה כחל"צ ובלבד שעברו שנתיים רצופות לפעילותה מיום רישומה כחברה בע"מ.