בקשה לאישור על הגשת מסמכים - חל"צ חדשה/חל"צ אשר לא קיימה פעילות רציפה במשך שנתיים

מהות השירות

​בקשת חל"צ חדשה לקבלת אישור על הגשת מסמכים לשנת 2018 לפני שעברה את המועד הקובע.
"חל"צ חדשה" - חל"צ שטרם מלאו לה שנתיים מיום רישומה.
"המועד הקובע" - 30 ביוני בשנה שלאחר השנה הקלנדרית הראשונה לרישומה.​​​​​​​​​​​​​

המסמכים הדרושים והנחיות

 • בהתאם להוראות החוק יש להגיש את הדוח הכספי, הדוח המילולי והמסמכים הנלווים, כמפורט להלן,  עד ליום 30 ביוני בשנה שלאחר שנת הדוח.
  לפיכך, לצורך קבלת אישור על הגשת מסמכים לשנת 2018, עליכם להגיש את כל המסמכים (דוח כספי, דוח מילולי ומסמכים נלווים) עבור שנת 2016,  עד ליום 30.6.2017.
  תשומת ליבכם, חברה אשר מכהן בה חבר דירקטוריון אחד בלבד, ניתן להסתפק בחתימתו, בכל מקום בו נדרשות חתימות של שני דירקטורים. יצוין, כי במידה ומכהן בחברה רק דירקטור אחד הדבר יצוין על גבי האישור על הגשת מסמכים, ככל שיינתן.
 • הצהרה על נסיבות הקמת החל"צ
  על ההצהרה יחתמו שניים מחברי הדירקטוריון או מהמייסדים במידה ולא נבחר דירקטוריון לחל"צ, לפיה הקמת החל"צ לא נעשתה בעקבות אחד מאלה: הליכי מחיקה של חל"צ אחרת, אי מתן אישור ניהול תקין לחל"צ אחרת על-ידי הרשם או אי סדרים של חל"צ אחרת.
 •  דוח כספי לשנת 2016
  הדוח הכספי יהיה ערוך לפי גילוי דעת 69 ותקן 5 וחתום  בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם.
  יש לציין בדוח הכספי רשימת התרומות שהסכום השנתי שלהן מתורם יחיד עולה על 20,000 ₪ תוך פירוט שמות התורמים  לשנת 2016.
  ככל שהעמותה פירטה תורמים כאמור במסגרת הדוח המילולי, היא אינה צריכה להגיש רשימה נוספת.
 • דוח תרומות מישות מדינית זרה
  על חל"צ שמחזורה הכספי עולה על 300,000 ₪ לציין בדוח הכספי קבלת תרומות מישות מדינית זרה אשר שוויין המצטבר עולה על סכום של 20,000 ₪.
   כמו כן, אם החברה קיבלה תרומות כאלו, היא נדרשת להגיש דוחות רבעוניים. קיים טופס מקוון באתר.
 • דוח מילולי לשנת 2016
  הדוח המילולי יהיה חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי הדירקטוריון בציון שמותיהם.
   
  פרוטוקול אסיפה הכללית לאישור פתיחת חשבון בנק לחל"צ
  על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי דירקטוריון החל"צ.
  קיים נוסח מומלץ באתר.
 • דיווח שנתי בהתאם לסעיף 141 לחוק החברות, תשנ"ט-1999
  על החל"צ להגיש את הדיווח ישירות למשרדי רשם החברות כתנאי למתן האישור ולאחר מכן להמציא העתק עם חותמת "נתקבל" של רשם החברות לרשם ההקדשות.

 

 • פרוטוקול אסיפה הכללית לאישור פתיחת חשבון בנק לחל"צ
  על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי דירקטוריון החל"צ.

 

 •  פרוטוקול אסיפה כללית או ישיבת דירקטוריון עדכני המאשר מינוי שני מורשי חתימה לפחות
  על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הדירקטוריון בציון שמותיהם.
  במידה והמינוי נעשה על ידי דירקטוריון החל"צ יש לצרף טופס דיווח על החלטת הדירקטוריון על מינוי מורשי חתימה.
  במידה והמינוי נעשה על ידי האסיפה הכללית יש לצרף לפרוטוקול טופס דיווח על החלטות האסיפה הכללית.
  מורשי החתימה אינם יכולים להימנות על חברי ועדת ביקורת.
  לא ניתן למנות מורשי חתימה שהינם קרובי משפחה בדרגה ראשונה.

 

 • פרוטוקול אסיפה כללית עדכני בדבר מינוי דירקטוריון, ועדת ביקורת ורואה חשבון
  בהתייחס למינוי רואה חשבון, ככל שחלה חובה חוקית על החל"צ או במידה והיה מינוי כאמור.
  על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הדירקטוריון בציון שמותיהם.
  יש לצרף לפרוטוקול טופס דיווח על החלטות האסיפה הכללית.
  רוב חברי הדירקטוריון וחברי ועדת ביקורת לא יהיו כקרובי משפחה. כמו כן, לא תתאפשר קרבה משפחתית בין חברי הדירקטוריון לחברי ועדת ביקורת.

 

 •  המלצות ועדת ביקורת/גוף מבקר לשנת 2016

על ההמלצות להיות חתומות על ידי חברי ועדת ביקורת/הגוף המבקר בציון שמותיהם.

קיים טופס מקוון באתר.

 

 • הודעה על הגשת התביעה
  במידה והוגשו תביעות כנגד החל"צ או כנגד חבר דירקטוריון בתוקף תפקידו כחבר דירקטוריון.
  במידה ולא קיימות תביעות כאמור יש להמציא הצהרה בגין עובדה זו חתומה על ידי שניים מחברי הדירקטוריון.

 

 • מבקר פנימי

 מינוי מבקר פנים בחל"צ שמחזורה השנתי עולה על 10 מיליון ₪ - חל"צ שהמחזור השנתי שלה עולה על 10 מיליון ₪ חייבת במינוי מבקר פנים, ועליה להעביר לרשם פרוטוקול אסיפה כללית בדבר מינוי כאמור.

 

 
במידה ולחל"צ הונפק אישור על הגשת מסמכים לשנה מסויימת, ובמהלך אותה שנה מלאו לחל"צ שנתיים פעילות, והיא רוצה להחליף את האישור על הגשת מסמכים באישור ניהול תקין, על החל"צ להוסיף על המסמכים שהגישה לצורך האישור על הגשת מסמכים, מאזן בוחן בגין התקופה שלאחר הדוח הכספי האחרון שהגישה ועד החודש בו מלאו לה שנתיים פעילות.

 

לדוגמא – חל"צ שהחלה פעילות בין ינואר ליוני 2015 וקיבלה אישור על הגשת מסמכים לשנת 2017, מלאו לה שנתיים פעילות בין ינואר  ליוני 2017, ורוצה להחליף את האישור על הגשת מסמכים באישור ניהול תקין לשנת 2017, תגיש מאזן בוחן לשנת 2016. לאחר יוני 2017 על החל"צ להגיש דוחות לשנת 2016.

 

 

 

 

טפסים


​ללא עלות.
למען הסר ספק, על החל"צ לעמוד בתשלום אגרות שנתיות עבור שנת 2015 ושנים קודמות במידה ולא שולמו.

 

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין)

זמן טיפול

עד ​45 ימי עבודה, ככל שכל המסמכים הוגשו לרשם בצורה תקינה.

הערות

 • חל"צ שלא מלאו שנתיים רצופות לפעילותה וטרם עברה את המועד הקובע, רשאית לקבל אישור על הגשת מסמכים, בכפוף להגשת כל המסמכים לעיל ואישור תקינותם על-ידי הרשם.
 • חל"צ שלא מלאו שנתיים רצופות לפעילותה ועברה את המועד הקובע, רשאית לקבל אישור על הגשת מסמכים, בכפוף להגשת כל המסמכים המפורטים בדף השירות של בקשה ראשונה של חל"צ לקבלת אישור ניהול תקין ואישור תקינותם על-ידי הרשם.
 • על אף האמור, חברה בע"מ שבתקנונה נקבעו מטרות ציבוריות וכן איסור על חלוקת רווחים המבקשת להירשם כחל"צ רשאית לקבל אישור ניהול תקין, להבדיל מאישור הגשת מסמכים, גם אם לא עברו שנתיים רצופות לפעילותה מיום רישומה כחל"צ ובלבד שעברו שנתיים רצופות לפעילותה מיום רישומה כחברה בע"מ.
 • עם הגשת המסמכים כמפורט לעיל על החל"צ לציין במפורש את תאריך תחילת פעילותה (חודש ושנה).
 • ניתן להגיש אישור על הגשת מסמכים לרשות המסים, במסגרת בקשה לקבל אישור על-פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.