ניהול תקין לשנת 2018 לעמותה המבקשת פעם ראשונה אישור ניהול תקין וקיימה שנתיים פעילות רציפה

מהות השירות

בקשת עמותה חדשה אשר קיימה שנתיים פעילות רציפה לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018 .
"עמותה חדשה" - עמותה הפונה בפעם הראשונה בבקשה לקבלת אישור ניהול תקין לאחר שנתיים של פעילות רצופה.

המסמכים הדרושים והנחיות

בהתאם להוראות חוק העמותות יש להגיש את הדוח הכספי, הדוח המילולי והמסמכים הנלווים, כמפורט להלן,  עד ליום 30 ביוני בשנה שלאחר שנת הדוח.
לפיכך, לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018, עליכם להגיש את כל המסמכים (דוח כספי, דוח מילולי ומסמכים נלווים) עבור שנת 2016,  עד ליום 30.6.2017. 
 •  מסמכים שיישלחו בפקס, לא יטופלו.


עמותה שלא תגיש מסמכים באופן מלא ובהתאם לדרישות חוק העמותות עד למועד זה, תמצא מפרה את חוק העמותות.
חריג לאמור הינו עמותה אשר הדוח הכספי שלה מבוקר על-ידי רואה חשבון, והאיחור בהגשת המסמכים הינו על פי הסדר כללי שנערך בין נציגי לשכת רואי החשבון לבין רשם העמותות

בהתאם לתקנות העמותות (טפסים), תשס"ט-2009, יש חובה להגיש את כל הדיווחים לרשם העמותות באמצעות טפסים מקוונים (למעט דוח כספי ודוח מילולי שניתן להגישם גם בפורמט אחר). לאחר מילוי הטפסים, יש להדפיסם, להחתימם ולהגישם לרשם.  

 

 • בקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2018
 • הצהרה על נסיבות הקמת עמותה
על ההצהרה יחתמו שניים מחברי הוועד או מהמייסדים במידה ולא נבחר ועד לעמותה, לפיה הקמת העמותה לא נעשתה בעקבות אחד מאלה: הליכי מחיקה של עמותה אחרת, אי מתן אישור ניהול תקין לעמותה אחרת על-ידי הרשם או אי סדרים של עמותה אחרת.

 

 • דוח כספי לשנת 2016
הדוח הכספי יהיה ערוך לפי גילוי דעת 69 ותקן 5 וחתום  בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם.
 
רשימת התרומות שהסכום השנתי שלהן מתורם יחיד עולה על 20,000 ₪ תוך פירוט שמות התורמים  לשנת 2016. ניתן גם לצרפה כנספח לדוח המילולי.
ככל שעמותה פירטה תורמים כאמור במסגרת הדוח המילולי, היא אינה צריכה להגיש רשימה נוספת.
 
 • דוח תרומות מישות מדינית זרה
  על עמותה שמחזורה הכספי עולה על 300,000 ₪ לציין בדוח הכספי קבלת תרומות מישות מדינית זרה אשר שוויין המצטבר עולה על סכום של 20,000 ₪.
  כמו כן, אם העמותה קיבלה תרומות כאלו, היא נדרשת להגיש דוחות רבעוניים. קיים טופס מקוון באתר.

 

 • דוח מילולי לשנת 2016
הדוח המילולי יהיה חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם. על העמותה להגיש את הדוח המילולי גם אם לא הייתה לה פעילות כספית בשנים אלו.

 • פרוטוקול אסיפה הכללית לאישור פתיחת חשבון בנק לעמותה
על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי וועד העמותה.
 
תשומת לבכם: טופס הדוח המילולי הוא טופס רשות, אך מומלץ למלא את הנוסח הקיים באתר.

 

 • פרוטוקול אסיפה כללית לאישור הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2016
על הפרוטוקול להיות חתום על ידי שניים מחברי הוועד בחתימות מקוריות ובציון שמותיהם.
יש לצרף לפרוטוקול טופס דיווח על החלטות האסיפה הכללית. קיים טופס מקוון באתר.

 

 • פרוטוקול אסיפה כללית או ישיבת ועד עדכני המאשר מינוי שני מורשי חתימה לפחות
על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם.
במידה והמינוי נעשה על ידי ועד העמותה יש לצרף טופס דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה.
במידה והמינוי נעשה על ידי האסיפה הכללית יש לצרף לפרוטוקול טופס דיווח על החלטות האסיפה הכללית.
מורשי החתימה אינם יכולים להימנות על חברי ועדת ביקורת.
לא ניתן למנות מורשי חתימה שהינם קרובי משפחה בדרגה ראשונה.

 

 • פרוטוקול אסיפה כללית עדכני בדבר מינוי ועד, ועדת ביקורת ורואה חשבון
בהתייחס למינוי רואה חשבון, ככל שחלה חובה חוקית על העמותה או במידה והיה מינוי כאמור.
על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם.
יש לצרף לפרוטוקול טופס דיווח על החלטות האסיפה הכללית.
רוב חברי הוועד וחברי ועדת ביקורת לא יהיו כקרובי משפחה. כמו כן, לא תתאפשר קרבה משפחתית בין חברי הוועד לחברי ועדת ביקורת.

 

 • המלצות ועדת ביקורת/גוף מבקר לשנת 2016
על ההמלצות להיות חתומות על ידי חברי ועדת ביקורת/הגוף המבקר בציון שמותיהם.

 • רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה (לרבות מלגות, תמיכות, גמולים, שכ"ט וכיו"ב) לשנת 2016
" בהתאם למפורט בטופס 9  לתקנות העמותות (טפסים) תשס"ט 2009 , יש  לציין  את סכום התשלום לכל אחד  מחמשת  מקבלי השכר הגבוה  בעמותה לשנת הדוח הכספי. כמפורט כאמור בסעיף 36(ב) לחוק העמותות, תש"ם-1980". קיים טופס מקוון באתר.
 
 • מבקר פנימי
  עמותה שהמחזור הכספי שלה לשנת 2016 עלה על 10 מיליון ₪, להגיש פרוטוקול למינוי מבקר פנימי, ככל שלא הוגש פרוטוקול כאמור בעבר.

 

 • הודעה על הגשת התביעה
במידה והוגשו תביעות כנגד העמותה או כנגד חבר ועד בתוקף תפקידו כחבר ועד. ההודעה מצויה כטופס מקוון.
במידה ולא קיימות תביעות כאמור יש להמציא הצהרה בגין עובדה זו חתומה על ידי שניים מחברי הוועד.
 
עם הגשת המסמכים כמפורט לעיל על העמותה לציין במפורש את תאריך תחילת פעילותה (חודש ושנה).
 
אישור על הגשת מסמכים - עמותה שלא מלאו שנתיים רצופות לפעילותה, רשאית לקבל אישור על הגשת מסמכים, בכפוף להגשת כל המסמכים לעיל ואישור תקינותם על-ידי הרשם.
ניתן להגיש אישור על הגשת מסמכים לרשות המסים, במסגרת בקשה לקבל אישור על-פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 
 • הנחיות להתנהלות עמותה


עלות השירות

ללא עלות.

​למען הסר ספק, על העמותה לעמוד בתשלום אגרות שנתיות עבור שנת 2016 ושנים קודמות במידה ולא שולמו. ככל שהעמותה זכאית לפטור מתשלום אגרה שנתית, עליה להגיש תצהיר מתאים לבנק הדואר.


לתשלום אגרה שנתית

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10.
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

 • אישור ניהול תקין לעמותה בפעם הראשונה בלי אישור על הגשת מסמכים – עד 90 ימי עבודה.
 • אישור ניהול תקין בפעם הראשונה לעמותה שהיה לה אישור על הגשת מסמכים - עד 60 ימי עבודה.

הערות

 • ​אישור ניהול תקין יינתן לעמותה העומדת בדרישות לעיל, רק בתום שנתיים של פעילות רצופה.
 • עמותה שלא מלאו שנתיים רצופות לפעילותה, רשאית לקבל אישור על הגשת מסמכים, בכפוף להגשת כל המסמכים לעיל ואישור תקינותם על-ידי הרשם.
 • ככל שהעמותה/חל"צ מעוניינת בקבלת אישור ניהול תקין, עליה לפעול בהתאם להנחיות. מועד הגשת המסמכים הוא עד ליום 30.6 שבשנה שלאחר שנת הדוח הכספי. עמותות שכלולות בהסדר האורכות שהוסכם מול לשכת רואי החשבון רשאיות להגיש את המסמכים במועד מאוחר יותר בהתאם להסדר.

 

 עורך תוכן