ניהול תקין עמותה לשנת 2017

מהות השירות

​בקשה לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2017 

הוראות החוק הרלוונטיות


​חוק העמותות, תש"ם-1980

תקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009
החלטות הממשלה בעניין אישור ניהול תקין - מיום 15.10.1998 ומיום 18.7.2001
חוברת הנחיות להתנהלות עמותות

 

בהתאם להוראות חוק העמותות יש להגיש את הדוח הכספי, הדוח המילולי והמסמכים הנלווים, כמפורט להלן,  עד ליום 30 ביוני בשנה שלאחר שנת הדוח.
לפיכך, לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2017, עליכם להגיש את כל המסמכים (דוח כספי, דוח מילולי ומסמכים נלווים) עבור שנת 2016,  עד ליום 30.6.2017. 
מסמכים שיישלחו בפקס, לא יטופלו.
עמותה שלא תגיש מסמכים באופן מלא ובהתאם לדרישות חוק העמותות עד למועד זה, תמצא מפרה את חוק העמותות.
חריג לאמור הינו עמותה אשר הדוח הכספי שלה מבוקר על-ידי רואה חשבון, והאיחור בהגשת המסמכים הינו על פי הסדר כללי שנערך בין נציגי לשכת רואי החשבון לבין רשם העמותות.

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​בהתאם לתקנות העמותות (טפסים), תשס"ט-2009,  יש חובה להגיש את כל הדיווחים לרשם העמותות באמצעות טפסים מקוונים (למעט דוח כספי ודוח מילולי שניתן להגישם גם בפורמט אחר). לאחר מילוי הטפסים, יש להדפיסם, להחתימם ולהגישם לרשם. 
 • בקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2017
 • דוח כספי לשנת 2015  
  דוח כספי חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם. בעמותה החייבת במינוי רו"ח (שמחזורה השנתי עולה על 1,200,000 ₪), או כאשר רו"ח ערך את הדוח גם אם מחזור העמותה נמוך יותר, הדוח הכספי יהיה ערוך לפי גילוי דעת 69 ותקן 5 .
 • רשימת התרומות שהסכום השנתי שלהן מתורם יחיד עולה על 20,000 ₪ תוך פירוט שמות התורמים  לשנת 2015– יש לציין בדוח הכספי רשימת תרומות כאמור. ניתן אף לצרף כנספח לדוח הכספי.
   ככל שהעמותה פירטה תורמים כאמור במסגרת הדוח המילולי, היא אינה צריכה להגיש רשימה נוספת.
 • דוח תרומות מישות מדינית זרה
  על עמותה שמחזורה הכספי עולה על 300,000 ₪ לציין בדוח הכספי האם קיבלה או לא קיבלה תרומות מישות מדינית זרה אשר שוויין המצטבר עולה על סכום של 20,000 ₪. ככל שהעמותה ציינה את האמור במקום המתאים לכך בדוח המילולי, ניתן לראות בכך קיום החובה.
   כמו כן, אם העמותה קיבלה תרומות כאלו היא נדרשת להגיש דוחות רבעוניים. קיים טופס מקוון באתר.
  הבהרה: בתרומה מישות מדינית זרה אין הכוונה לכל תרומה המתקבלת מחו"ל, אלא רק תרומות ממדינה זרה או גוף בשליטתה וכד', בהתאם להגדרת החוק.
 • דוח מילולי לשנת 2015
   הדוח המילולי יהיה חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם. על העמותה להגיש את דוח מילולי גם אם לא הייתה לה פעילות כספית בשנים אלו, ולהתייחס לפעילות הלא כספית שהיתה לה.
  תשומת לבכם: טופס הדוח המילולי הוא טופס רשות, אך מומלץ למלא את הנוסח הקיים באתר. 
 • פרוטוקול אסיפה כללית לאישור הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2015
  על הפרוטוקול להיות חתום על ידי שניים מחברי הוועד בחתימות מקוריות ובציון שמותיהם.
  יש לצרף לפרוטוקול טופס דיווח על החלטות האסיפה הכללית.
 • המלצות ועדת ביקורת/גוף מבקר לשנת 2015  
   על ההמלצות להיות חתומות על ידי חבר אחד לפחות של ועדת ביקורת/הגוף המבקר בציון שמות החותמים. במסגרת ההמלצות על ועדת הביקורת/ הגוף המבקר לציין האם הם ממליצים/ לא ממליצים לאסיפה הכללית על אישור הדוחות הכספיים והמילוליים. יש להגיש את ההמלצות על גבי טופס מקוון.
 • רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה (לרבות מלגות, תמיכות, גמולים, שכ"ט וכיו"ב) לשנת 2015
  בהתאם למפורט בטופס 9 לתקנות העמותות (טפסים) תשס"ט 2009 , יש לציין את סכום התשלום לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לשנת הדוח הכספי. יש להגיש את הטופס בהתאם למפורט בסעיף 36(ב) לחוק העמותות, תש"ם-1980. יש להגיש את הדיווח על גבי טופס מקוון.
 • מבקר פנימי
  עמותה שהמחזור הכספי שלה לשנת 2016 עלה על 10 מיליון ₪, נדרשת להגיש פרוטוקול למינוי מבקר פנימי, ככל שלא הוגש פרוטוקול כאמור בעבר.
 • הודעה על הגשת התביעה
  במידה והוגשו תביעות כנגד העמותה או כנגד נושא מישרה בעמותה (חבר ועד/ועדת ביקורת וכו') בתוקף תפקידו כנושא מישרה בעמותה. ההודעה מצויה כטופס מקוון.
  במידה ולא קיימות תביעות כאמור יש להמציא הצהרה בגין עובדה זו חתומה על ידי שניים מחברי הוועד.

 

דפי הנחיות לעמותה -

טפסים


​ללא עלות.

למען הסר ספק, על העמותה לעמוד בתשלום אגרות שנתיות עבור שנת 2016 ושנים קודמות במידה ולא שולמו. ככל שהעמותה זכאית לפטור מתשלום אגרה שנתית, עליה להגיש תצהיר מתאים לבנק הדואר.

לתשלום אגרה שנתית

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10.
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

​​עד 60 ימי עבודה, ככל שכל המסמכים הוגשו לרשם בצורה תקינה.

הערות

 • ​ככל שהעמותה/חל"צ מעוניינת בקבלת אישור ניהול תקין, עליה לפעול בהתאם להנחיות. מועד הגשת המסמכים הוא עד ליום 30.6 שבשנה שלאחר שנת הדוח הכספי. עמותות שכלולות בהסדר האורכות שהוסכם מול לשכת רואי החשבון רשאיות להגיש את המסמכים במועד מאוחר יותר בהתאם להסדר.
 • כאשר נמצאו ליקויים חמורים בהתנהלות העמותה או החל"צ, או כאשר העמותה או החל"צ לא שיתפו פעולה כנדרש במסגרת בדיקה או ביקורת מטעם הרשם, או במסגרת הליך לתיקון ליקויים, ובהמשך, בעקבות התחייבות של העמותה או החל"צ או פעולות שביצעה בהתאם לדרישות הרשם, הוחלט לתת לעמותה או לחל"צ אישור ניהול תקין, יינתן לה אישור בנוסח מיוחד, בהתאם להחלטת הגורם האחראי מטעם הרשם.
 •  אישור ניהול תקין משמעותו כי הגורם המקצועי מטעם הרשם בחן את המסמכים השוטפים שהוגשו על ידי העמותה או החל"צ, ומצא כי הוגשו בצורה תקינה. ככל שהתגלו ממצאים על פיהם העמותה או החל"צ פועלות בניגוד להוראות החוק, ישקול הגורם המקצועי מטעם הרשם אי מתן אישור ניהול תקין לשנה עוקבת או ביטול אישור שניתן, בין היתר לאור חומרת הממצאים ומידת שיתוף הפעולה של העמותה או החל"צ בתיקונם על פי דרישות הרשם.
 • לשאלות נפוצות