דיווח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה

מהות השירות

אישור ניהול תקין יינתן לעמותה העומדת בדרישות לעיל, רק בתום שנתיים של פעילות רצופה.
עמותה שלא מלאו שנתיים רצופות לפעילותה, רשאית לקבל אישור על הגשת מסמכים, בכפוף להגשת כל המסמכים לעיל ואישור תקינותם על-ידי הרשם.

המסמכים הדרושים והנחיות

 • עמותה/חל"צ חייבת להגיש דיווח רבעוני על תרומות שקיבלה מישות מדינית זרה.
 • לאחר מילוי הטופס המקוון, יש להדפיסו, להחתימו ולהגישו לרשם.
 • הדיווח הרבעוני מתייחס לכל סכום של תרומה, ולכל עמותה/חל"צ ללא תלות במחזורה הכספי.

 

יש לציין לגבי כל תרומה מישות מדינית זרה (הגדרה להלן) את הפרטים הבאים:

 

 1. זהות נותן התרומה;
 2. סכום התרומה;
 3. מטרת התרומה וייעודה;
 4. התנאים לתרומה, אם יש כאלה, לרבות התחייבויות שנתנה העמותה בנוגע לתרומה (על-פה או בכתב, במישרין או בעקיפין);
 5. על עמותה/חל"צ המקבלת תרומה לעשות כל שביכולתה כדי לברר אם תרומה שקיבלה היא תרומה מישות מדינית זרה.
 6. את הדיווח יש להגיש בתוך 7 ימים מתום אותו רבעון, שבו התקבלה התרומה;
 7. אם לעמותה/לחל"צ אתר אינטרנט, עליה לפרסם בו באופן בולט את המידע המפורט בדוח רבעוני שהגישה לרשם;
 8. ככל שהתרומה מהישות המדינית הזרה מיועדת למימון מסע פרסום מיוחד, עליה לפרסם במסגרת אותו פרסום, דבר קבלת התרומה;
 9. מתן תשובה כוזבת בקשר לדיווח כאמור הינו עבירה שדינה מאסר. אי הגשת הדיווח הינה עבירה שדינה קנס כקבוע בחוק;
 10. הרשם יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים את רשימת העמותות וחל"צ שהגישו דוח רבעוני;
 11. הדיווח הרבעוני אינו גורע מחובת עמותה/חל"צ בהגשת דיווח שנתי על קבלת תרומות מישות מדינית זרה במסגרת הדוח הכספי (פרטים בדפי שירות בקשה לאישור ניהול תקין);
 12. עמותה/חל"צ אינה רשאית לבקש אישור הרשם לחיסיון שמות התורמים לגבי תרומות מישות מדינית זרה.

 

 • "ישות מדינית זרה" - כל אחד מאלה:

 

מדינה זרה, לרבות -

 

1. איחוד, ארגון או חבר של מדינות זרות (בסעיף זה - איחוד מדינות זרות);
2. אורגן, רשות או נציגות של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות;
3. רשות מקומית או מחוזית, רשות שלטונית של מדינה זרה או של מדינה שחברה בברית מדינות במדינה זרה (בסעיף זה גוף זר);
4. איחוד, ארגון או חבר של גופים זרים;

 

הרשות הפלסטינית, כמשמעותה בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח -1967;
תאגיד שהוקם בחיקוק של אחד מהגופים המפורטים בפסקאות (1) או (2) או שגוף כאמור מחזיק ביותר ממחצית מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד או שהוא מינה את התאגיד לפעול בשמו; לעניין זה "אמצעי שליטה", "החזקה" - כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968;
חברת חוץ שמחזורה בשנת הכספים האחרונה שלגביה היה עליה להגיש דוח כספי, היה ברובו מגופים המנויים בפסקאות (1) עד (3).

 


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001.
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10.
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

הערות

 • אין לשלוח את הטיוטה לרשם
 • לשאלות נפוצות - לחצו כאן