ביקורת עומק

מהות השירות

​ביקורת עומק בעמותה/בחל"צ.

המסמכים הדרושים והנחיות

 

 • רשם העמותות מבצע ביקורות עומק בעמותות ובחברות לתועלת הציבור, בהתאם למדיניות ביקורת שקבע.
 • תיקון 25 לחוק החברות ותיקון 14 לחוק העמותות שתוקפם מיום 6.2.14 עיגנו בחקיקה והבהירו כללים לעניין ההסתייעות בבודק חיצוני, סמכויותיו וחובותיו, תנאי הכשירות שלו ועוד.

 

 • ככלל ביקורות העומק נערכות בעמותות בעלות מחזור כספי העולה על מיליון ₪ אך יתכנו מקרים בהם תיערך ביקורת עומק גם בעמותות עם מחזור כספי נמוך יותר. מכל מקום, רשם העמותות עורך ביקורות מסוגים שונים בעמותות שונות, ללא קשר למחזור הכספי שלהן.
 • הביקורות נערכות הן כחלק מהטיפול השוטף בעמותות והן בעקבות מידע המעלה חשש להתנהלות בלתי תקינה. 
 • יצוין כי בעמותות נתמכות, החשב הכללי מבצע אף הוא ביקורות עומק כדי לוודא שכספי התמיכות שימשו לייעודם. רשם העמותות מתאם עם החשב הכללי את תכנית העבודה, כך שבמהלך שלש שנים עוקבות תבוצע לכל היותר ביקורת עומק אחת בעמותה, אלא אם כן קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות עריכת ביקורת נוספת. דהיינו, בנסיבות רגילות, לא יתחיל הרשם בביקורת עומק בעמותה אם הסתיימה בה ביקורת עומק מטעם החשב הכללי במהלך שלש השנים האחרונות.
 • ביקורות עומק מבוצעות על-ידי משרדי רואי-חשבון חיצוניים, אשר זכו במכרז לעריכת ביקורות עומק מטעם הרשם. זאת, בליווי הגורם המטפל בחטיבה ביחידת רשם העמותות. לרשימת הבודקים החיצונים ודרכי הגשת תלונה אודות בודקים חיצוניים  - לחצו כאן
 • לרשימת הנושאים הנבדקים בביקורות עומק - לחצו כאן​
 • בסמוך לאחר מינוי משרד רואה חשבון לביצוע ביקורת עומק בעמותה/בחל"צ, תתבקש העמותה/החל"צ להמציא למשרד רואה החשבון מסמכים.
  טיוטת דוח הביקורת תועבר לתגובת העמותה/החל"צ.
  לאחר קבלת תגובת העמותה/חל"צ  יגובש דוח ביקורת סופי, אשר עותק הימנו ישלח לעמותה/לחל"צ ויהיה גלוי בתיק העמותה/חל"צ.
 • ממצאי הדוח ומסקנותיו משמשות את הרשם לצורך קבלת החלטה בדבר נקיטה בסמכויות, העומדות לרשם על-פי דין, כלפי העמותה/החל"צ.
 • הליך ביקורת עומק המבוצע בעמותה/בחל"צ, לרבות המסמכים והתכתובות, הינם חסויים ונשמרים ככאלה בתיק העמותה/החל"צ, למעט דוח  הביקורת הסופי ונספחיו, הפתוח לעיון הציבור. כאמור לעיל.


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • מוקד המידע הרשותי: 1-700-70-60-44
 • פקסימיליה: 02-6462548
 • כתובת דוא"ל: Moked-amutot@justice.gov.il - לתשומת ליבכם: מטעמי אבטחת מידע, אין באפשרותנו לפתוח קבצים השמורים באחסון ענן כגון: Google Drive או .Dropbox מסמכים שיישלחו באופן זה לכתובת הדואר האלקטרוני של מוקד רשם העמותות לא יטופלו
 • כתובת דואר: רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722 ת"ד 34071 ירושלים 9134001.

זמן טיפול

ככלל ​12-6 חודשים, יתכן שהטיפול יתארך לאור נסיבות הביקורת.

הערות

​לשאלות נפוצות - לחצו כאן