תכנית לתיקון ליקויים

מהות השירות

ביצוע תכנית לתיקון ליקויים בעמותה/בחל"צ

הוראות החוק הרלוונטיות

​חוק העמותות, תש"ם-1980

החלטות הממשלה בעניין אישור ניהול תקין - מיום 15.10.1998 ומיום 18.7.2001 ונהלים שנקבעו על-ידי רשם העמותות מכוחן
כללי ניהול תקין שנקבעו על-ידי רשם העמותות, בהתאם להחלטת הממשלה

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​במסגרת הפעלת סמכויות הפיקוח והאכיפה, בין בבדיקה שגרתית ובין בכל בדיקה אחרת, מצא הרשם כי קיימים ליקויים בהתנהלות עמותה/חל"צ.
 • הליקויים כוללים את הבאים:
  גרעון המסכן את המשך פעילות העמותה/החל"צ;
  קיומם של עודפים משמעותיים, באופן המעלה חשש כי העמותה/החל"צ אינה משתמשת במשאביה לקידום מטרותיה;
  ליקויים אחרים בתקינות התנהלות העמותה/החל"צ.
   
 • ככל שמדובר בליקויים הניתנים לתיקון, תידרש העמותה/החל"צ לחתום על תכנית לתיקון ליקויים (מסמך התחייבות לביצוע תכנית לתיקון ליקויים) ולהימצא במעקב של הרשם אחר ביצועה.
 • חתימה על תכנית לתיקון ליקויים הינה תנאי למתן אישור ניהול תקין, לאי ביטול אישור ניהול תקין קיים או לכך שלא ינקטו כלפי העמותה/החל"צ הליכים אחרים, העומדים לרשם על-פי דין, ובכללם הליכי פירוק.

  מסמך ההתחייבות לביצוע תכנית לתיקון ליקויים כולל את הבאים:
  פירוט הליקויים שנמצאו בעמותה/בחל"צ;
  פרטי חברי ועד העמותה/חברי דירקטוריון החל"צ, חברי ועדת ביקורת, מורשי החתימה ורואה חשבון של העמותה/החל"צ;
  פרטי ההתחייבות - הפעולות שעל העמותה/חל"צ לבצע כדי לתקנם.
  ההתחייבות עשויה לכלול דרישה למינוי מלווה מטעם הרשם, על חשבון העמותה/החל"צ, על מנת שיבדוק מקרוב את ביצוע ההתחייבות, ויהיו לו סמכויות נוספות ככל שייקבע.
 • על העמותה להמציא לרשם מסמך התחייבות לביצוע תכנית לתיקון ליקויים חתום בחתימת מורשי החתימה בעמותה/בחל"צ, הן בראשי תיבות על כל עמודי המסמך ההתחייבות והן חתימה מלאה בעמוד האחרון למסמך.
 • אי חתימה על מסמך ההתחייבות או אי עמידה בתנאי ההתחייבות, עלולים להביא לביטול מיידי של אישור ניהול תקין ואף לנקיטה בסמכויות נוספות הנתונות לרשם על-פי דין.


עלות השירות

ללא תשלום.

אפשרויות לקבלת השירות

 • מרכז השירות והמידע: 1-700-70-60-44, שלוחה 3.
 • כתובת דוא"ל: Moked-amutot@justice.gov.il - לתשומת ליבכם: מטעמי אבטחת מידע, אין באפשרותנו לפתוח קבצים השמורים באחסון ענן כגון: Google Drive או .Dropbox מסמכים שיישלחו באופן זה לכתובת הדואר האלקטרוני של מוקד רשם העמותות לא יטופלו.
 • כתובת דואר: רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722 ת"ד 34071 ירושלים 9134001