נוהל החזר אגרה שנתית

מהות השירות

​ניתן לקבל החזר אגרה במקרים המפורטים להלן:

 • כאשר שולם סכום כספי גבוה מהנדרש. 
 • כאשר שולמה אגרת כפולה בגין אותה שנה. 
 • כאשר שולמה אגרה שנתית על אף שהעמותה עומדת בתנאים לקבלת פטור מתשלום אגרה כמפורט לעיל.

הוראות החוק הרלוונטיות

 1. תקציבה השנתי איננו עולה על 300,000 ₪.
 2. אין היא משלמת שכר ותשלומים עבור ביצוע עבודה, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הוראות חוק העמותות כגון: שכר רואה חשבון.​

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​מכתב המנמק את הבקשה.
 • קבלות מקוריות בדבר התשלום.
 • תצהיר לפטור מתשלום אגרה - במקרה בו העמותה שילמה את האגרה השנתית, ולאחר בדיקת הדו"חות הכספיים עלה כי העמותה זכאית לפטור מתשלום.
 • העתק המחאה מבוטלת של העמותה.
 • טופס בקשה לביצוע החזר. הטופס נשלח לעמותה רק לאחר בדיקת זכאות העמותה להחזר אגרה.
 • במידה והעמותה שילמה ומבקשת החזר עקב זכאות לפטור מתשלום אגרה, עליה לצרף דו"חות כספיים לשנים בהן היא מבקשת החזר.  


אמצעי תשלום

 

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר:

     רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001.

 • דוא"ל:  Moked-amutot@justice.gov.il - לתשומת ליבכם: מטעמי אבטחת מידע, אין באפשרותנו לפתוח קבצים השמורים באחסון ענן כגון: Google Drive או .Dropbox מסמכים שיישלחו באופן זה לכתובת הדואר האלקטרוני של מוקד רשם העמותות לא יטופלו.
 • פקסימיליה : 02-6462548
   

זמן טיפול

​עד 30 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים

הערות

 • ​זיכוי לתשלומים שבוצעו בבנק הדואר, מתבצעים ע"י העברה לחשבון הבנק של העמותה.