פירוק מרצון

מהות השירות

​פירוק מרצון של עמותה.​​

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

​עמותה המבקשת להתפרק מרצון נדרשת להמציא לרשם את המסמכים הבאים:
 • תצהיר כושר פירעון של העמותה
  התצהיר יהיה חתום בחתימות מקוריות על-ידי רוב חברי ועד העמותה, לפיו הם חקרו ובדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו כי העמותה תוכל לפרוע את חובותיה במלואם בתוך שנה מתחילת הפירוק.
  התצהיר ייחתם בפני עורך דין. תצהיר כושר פירעון ערוך לפי תקנות העמותות –טפסים, תשס"ט 2009 (טופס 12). לצורך מילוי התצהיר יש לגלול למרכז הדף, לשדה "טפסים".
 • מכתב נלווה
  העמותה תצרף לתצהיר מכתב נלווה, המפרט את מספר חברי ועד העמותה והאם לחברי הוועד החתומים על התצהיר מהווים רוב בוועד. 
 • פרוטוקול אסיפה כללית בדבר קבלת החלטה על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק
  פרוטוקול אסיפה כללית ראשונה וכן דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון יוגשו כנדרש בתקנות (טופס 13). לצורך מילוי טופס הדיווח יש לגלול למרכז הדף, לשדה "טפסים". יש לצרף לטופס את הפרוטוקול של האסיפה הכללית. לאחר הגשת התצהיר תכנס העמותה אסיפה כללית, בהתאם להוראות חוק העמותות (ראו דף הנחיות פירוק מרצון של עמותה).
  פרוטוקול האסיפה הכללית יהיה חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי ועד העמותה, ויצוין בו כי התקיימו הדרישות בדבר הודעה מוקדמת ונוכחות החברים.
  העמותה תגיש לרשם את פרוטוקול האסיפה הכללית בתוך שבועיים מיום כינוס האסיפה הכללית. 
 • העתק הודעה על פירוק העמותה בשני עיתונים יומיים
  המפרק יפרסם, בתוך שבועיים לאחר תחילת מינויו, הודעה על  פירוק העמותה ויזמין בה את נושי העמותה להגיש לו את תביעותיהם תוך מועד סביר שקבע בהודעה.
  ההודעה תפורסם בעיתון יומי המופיע בשפה העברית. אם רוב חברי העמותה דוברי ערבית, ההודעה תפורסם בעיתון יומי המופיע בשפה הערבית. 
 • העתק הודעה על פירוק העמותה ברשומות
  הפרסום ברשומות נעשה על-ידי מחלקת רשומות במשרד המשפטים. ניתן לקבל פרטים בטלפון שמספרו: 02-6466333.
 • בקשה לאישור הרשם העברת נכסי העמותה לעמותה עם מטרות קרובות
  על המפרק לפנות לרשם בבקשה לקבל אישורו להעברת נכסים לעמותה אחרת וזאת בטרם תבוצע ההעברה. קבלת אישור כאמור תמנע מצב בו יועברו נכסים לעמותה שמטרותיה אינן דומות ותידרש השבת הנכסים בדיעבד.
 •  בקשה לאישור הרשם להעברת פעילות העמותה לעמותה עם מטרות קרובות
  על המפרק לפנות לרשם בבקשה לקבל אישורו להעברת פעילות העמותה לעמותה אחרת, וזאת בטרם תבוצע ההעברה. קבלת אישור כאמור תמנע מצב בו תועבר פעילות לעמותה שמטרותיה אינן דומות, או שקיימת מניעה אחרת להעברת הפעילות ותידרש השבת הפעילות בדיעבד. על המפרק לצרף לבקשתו פרוטוקול אסיפה כללית לעניין העברת הפעילות כאמור.
 • דוח מפרק העמותה
  דוח המפרק יוגש לרשם לאחר שאושר על-ידי הבאים:
 1. ועדת ביקורת או הגוף המבקר ובצירוף האישור כאמור.
 2. האסיפה הכללית.
 • פרוטוקול אסיפה כללית המסיימת את הפירוק והודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה
  פרוטוקול אסיפה כללית המסיימת את הפירוק וכן דיווח על אסיפה כללית בדבר סיום פירוק מרצון יוגשו כנדרש בתקנות העמותות –טפסים, תשס"ט 2009 (טופס 14). לצורך מילוי טופס הדיווח יש לגלול למרכז הדף, לשדה "טפסים". יש לצרף לטופס את הפרוטוקול של האסיפה הכללית. המפרק יכנס אסיפה כללית מסיימת, ויביא לאישורה את הדוח.
  פרוטוקול האסיפה הכללית יהיה חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי ועד העמותה.
  דוח המפרק, פרוטוקול האסיפה הכללית והודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה יוגשו לרשם בתוך שבועיים מיום כינוס האסיפה. 
 • דוחות כספיים ל-4 השנים האחרונות טרם הבקשה לפירוק
  לחלופין, ככל שלעמותה לא היתה פעילות כספית ב-4 שנים שקדמו להגשת הפירוק, עליה להגיש תצהיר בדבר אי פעילות כספית.
  על הדוחות הכספיים/התצהיר להיות מאושרים על-ידי ועדת ביקורת והאסיפה הכללית של העמותה. 
 • דוחות מילוליים ל-4 השנים האחרונות טרם הבקשה לפירוק
  על הדוחות יחתמו שניים מחברי ועד העמותה בחתימות מקוריות ובציון שמותיהם.
  על העמותה להגיש דוח מילולי כאמור על גבי טופס מקוון גם אם לא היתה לה פעילות כספית בשנים אלה. 
 • הוכחה על תשלום האגרה השנתית
  לחלופין, העמותה תצרף תצהיר חתום על-ידי שני חברי ועד העמותה ומאומת על-ידי עורך דין, על כך שהעמותה פטורה מתשלום אגרה לפי החוק והתקנות.
  את התצהיר יש להחתים בבנק הדואר (טופס מיוחד). 
 • אסמכתא על העברת כספים ונכסים לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות
  יש לציין את שם ומספר העמותה המקבלת, בהתאם לאישור הרשם שניתן בעניין. 
 • אישור הרשם ומחיקת העמותה מפנקס העמותות
  לאחר בדיקת כל המסמכים והחלטת הרשם כי הליך הפירו מרצון בוצע כנדרש, יישלח לעמותה ולמפרק אישור על סיום הליך הפירוק מרצון.
  בהתאם תימחק העמותה מפנקס העמותות.
 • יש להגיש את המסמכים בהתאם לתקנות העמותות (טפסים), תשס"ט-2009, ערוכים לפי הטפסים שבתוספת לתקנות.


 


עלות השירות

ללא עלות.

למעט עלות פרסום ברשומות המתעדכנת בשרת התשלומים באתר האינטרנט וכן עלות הפרסום בעיתונים היומיים.
למען הסר ספק על העמותה לעמוד בתשלום אגרות שנתיות עבור שנים קודמות במידה ולא שולמו. ככל שהעמותה זכאית לפטור, עליה להגיש תצהיר מתאים לבנק הדואר. אין צורך בתשלום אגרה שנתית או במתן תצהיר עבור השנה שבה נתקיימה אסיפה כללית מסיימת.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001.
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10.

      מים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
     ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

 

 עד 30 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • ​מתחילת הפירוק לא תמשיך העמותה בכל פעולה זולת פעולות הדרושות לביצוע הפירוק, וכל סמכות לפעול בשם העמותה תהיה בידי המפרק בלבד.
 • עמותה שלא היו בה נכסים ופעילות כספית רשאית לסיים פעילותה במסגרת הליך מחיקה מרצון. למידע נוסף ראו דף שירות מחיקה מרצון של עמותה.
 • עמותה מחוקה אינה יכולה להתפרק מרצון. הליך פירוק של עמותה מחוקה יכול להתבצע בצו בית משפט לפי בקשת נושה או לפי בקשת הרשם​
 • לשאלות נפוצות - לחצו כאן