פירוק עמותה בצו בית משפט

המסמכים הדרושים והנחיות

​רשם העמותות רשאי להגיש בקשה לפירוק עמותה לבית המשפט המחוזי, אשר בתחום שיפוטו מצויה כתובתה הרשומה של העמותה.
להלן יבואו מידע והנחיות הנוגעים להליך:
  • בקשה למתן צו לפירוק עמותה

    הרשם רשאי להגיש בקשה לפירוק עמותה לבית המשפט, בהתקיים אחת מעילות הפירוק הבאות:
  1. פעולות העמותה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה או לתקנונה.
  2. העמותה או מטרותיה מכוונות לשלילת קיומה של מדינת ישראל או אופייה הדמוקרטי.
  3. חוקר שנתמנה לפי סעיף 40 המליץ על פירוק העמותה.
  4. העמותה אינה יכולה לפרוע את חובותיה.
  5. בית המשפט מצא שמן היושר ומן הצדק לפרק את העמותה.
  6. העמותה קיבלה באסיפה הכללית החלטה על פירוק בידי בית משפט, והחלטת האסיפה הכללית התקבלה ברוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 21 ימים מראש, תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק כאמור.
הערה: בקשה למתן צו לפירוק עמותה יכולים להגיש גם הבאים: היועץ המשפט לממשלה; נושה שהעמותה חייבת לו חוב כספי;
העמותה (רק בעילות ד'-ו').


אמצעי תשלום