מחיקה מרצון

מהות השירות

מחיקה מרצון של עמותה. מתאים לעמותות שרוצות להימחק מהפנקס (במקום הליך של פירוק מרצון), שלא היתה להן פעילות כספית מעולם, או לעמותות שהיתה להן פעילות כספית מועטה בעבר, שהופסקה לפני 4 שנים ומעלה, ואין להן נכסים, חובות, התחייבות וכיוצא בזה.​

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • תצהיר או הצהרה מאת שני חברי ועד העמותה (במקרים חריגים - חבר ועד אחד)

אם לעמותה מעולם לא היתה פעילות כספית, היא יכולה להסתפק בהצהרה בנוסח המופיע באתר, הכוללת את הפרטים הבאים:

 

 1. לעמותה מעולם לא היתה פעילות כספית.
 2. לעמותה מעולם לא היו נכסים, חובות או התחייבויות.
 3. אין תביעות כנגד העמותה.
 4. ככל שיסתבר אחרת מהאמור לעיל, התחייבות לביצוע החייאה.
 5. במקרה שלא ניתן לאתר חבר ועד נוסף – נעשו ניסיונות לאתר חבר ועד נוסף שיחתום על ההצהרה, ללא הצלחה, ולפיכך ההצהרה נחתמת על ידי חבר ועד אחד בלבד.

 

אם לעמותה היו כספים או נכסים בעבר, עליה להגיש תצהיר חתום על ידי שני חברי ועד בנוסח המופיע באתר, הכולל את הפרטים הבאים:

 1. לעמותה אין נכסים ורכוש כלשהו;
 2. לעמותה אין חובות והתחייבויות
 3. אין כנגד העמותה תביעות;
 4. לעמותה אין זכויות כלשהן;
 5. העמותה לא היתה פעילה כספית ב-4 שנים האחרונות.
 6. המחזור הכספי של העמותה לא עלה מעולם על 300,000 ₪. סכום המחזור בעבר, ומה נעשה בכספים שנותרו. (ככל שהמחזור עלה על 300,000 ₪, יש לפרט מהן הנסיבות המיוחדות המצדיקות הליך של מחיקה, ולא של פירוק מרצון).
 7. ככל שהיו לעמותה בעבר נכסים או כספים – פירוט לגבי הנכסים והכספים, ומה נעשה בהם, לרבות מועדים. ככל שלא היו לעמותה עובדים בשכר בעבר – יש להצהיר על כך שלעמותה מעולם לא היו עובדים בשכר/ היו לעמותה עובדים בשכר בשנים ___.
 8. העמותה מתחייבת לבצע החייאה במידה ויתברר בעתיד שיש ברשותה נכסים, זכויות, התחייבויות או חובות;
 9. במקרה שלא ניתן לאתר חבר ועד נוסף – נעשו ניסיונות לאתר חבר ועד נוסף שיחתום על התצהיר, ללא הצלחה, ולפיכך התצהיר נחתם על ידי חבר ועד אחד בלבד.

 

על החותמים להיות חברי ועד בעמותה, בהתאם למידע שדווח לרשם העמותות.
התצהיר יאומת על ידי עו"ד.
יש להגיש עותק חתום בחתימות מקוריות או העתקם המאושר כדין.
    

 • החלטת הרשם ופרסום ברשומות
  ככל שהרשם ימצא כי העמותה מתאימה להליך מחיקה מרצון, ובכפוף להגשת כל המסמכים לעיל, יעביר הרשם את הבקשה למחיקה מרצון לפרסום ברשומות, באמצעות מחלקת רשומות במשרד המשפטים.
  הפרסום ברשומות כולל הודעה מוקדמת בגין הליכי מחיקת העמותה והודעה סופית בגין מחיקת העמותה. 
 • אישור מחיקת העמותה מפנקס העמותות
  עם קבלת אישור דבר פרסום ההודעה בגין מחיקת העמותה, ישלח לעמותה מכתב מאת הרשם, המאשר את מחיקת העמותה מפנקס העמותות. במכתב יצוין מספר ילקוט הפרסומים שבו פורסמה ההודעה כאמור ותאריך הפרסום.

 

 

 


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001.
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10.
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

עד 30 ימי עבודה.
לאחר מכן, משך הטיפול תלוי במועדי פרסום ההודעות ברשומות על-ידי מחלקת רשומות במשרד המשפטים.