10 "כללי זהב" לתורם

 
מאז ומעולם היה ערך העזרה ההדדית ערך מרכזי בתולדות עמנו. גם כיום מהווה ערך זה את אחד מאבני היסוד של החברה הישראלית ומנכסיה החשובים ביותר. אחד מהמקומות המרכזיים בהם בא ערך זה לידי ביטוי הוא המגזר השלישי, מגזר פעילות במשק הכולל עמותות וחברות לתועלת הציבור הפועלות ללא כוונת רווח. ​

פעילותן של עמותות וחברות לתועלת הציבור (חל"צ) משלימה פעמים רבות את פעילות המגזר הציבורי, ובולטת בעיקר פעילותם של ארגונים קהילתיים, ארגונים חברתיים, ארגוני צדקה ומרכזי סיוע, הפועלים גם בתחום הסעד והרווחה למתן עזרה וסיוע לנזקקים, לחולים, לקשישים, לנוער בסיכון ועוד.  

 • רבים האנשים והמוסדות התורמים כספים לארגונים ללא כוונת רווח אלה - בין אם באופן קבוע ובין אם באופן מזדמן - ותרומות אלו מממנות פעילות חשובה זו.

 

רשם העמותות ברשות התאגידים ממליץ על מספר "כללי זהב" לתורם, להבטיח כי התרומות לעמותות ולחל"צ יגיעו ליעדן וינוצלו כראוי, כדלקמן:

(לשם הנוחות נעשה שימוש במונח עמותה, כאשר הכוונה גם לחברה לתועלת הציבור) 

 1. ודא/י כי העמותה אכן קיימת בפועל (רשומה בפנקס העמותות ביחידת רשם העמותות ברשות התאגידים) ואינה מצויה בתהליך של פירוק או מחיקה. ניתן לבדוק זאת בנקל באתר האינטרנט של רשות התאגידים לחיצה על "רשם העמותות" ולאחר מכן על "צפיה בנתוני עמותות" מאפשר הקלדה של שם העמותה ו/או מספרה, לברר את עצם קיומה ומצבה.
 2. וודא/י כי לעמותה אישור ניהול תקין בתוקף. אישור ניהול תקין הוא אישור הניתן מדי שנה על-ידי רשם העמותות לעמותה, אשר עמדה בחובות הדיווח המוטלות עליה על-פי דין. ככל שבוצעה בעמותה באותה שנה ביקורת מטעם רשם העמותות, אישור ניהול תקין מהווה אינדיקציה גם לתקינות פעילותה. יובהר, כי ככל שלא בוצעה בעמותה ביקורת, כאמור, אישור ניהול תקין בתוקף אינו מלמד בהכרח על תקינות פעילות העמותה. לשם כך, יש להוסיף ולבצע בדיקה עצמאית כמפורט להלן.
 3. בדוק/בדקי את העמותה באתר האינטרנט "גיידסטאר ישראל". אתר "גיידסטאר ישראל" הינו אתר העמותות של ישראל המכיל מידע מקיף ומהימן מרשם העמותות וממקורות נוספים על כל הארגונים ללא כוונת רווח הפועלים בישראל. האתר כולל מידע על דוחות כספיים שנתיים של העמותה, דוחות מילוליים שנתיים, אישורים,  פעילות, מטרות ועוד הקשורים בעמותה. כתובת האתר הינה: www.guidestar.org.il
 4. בקש/י מהעמותה פרטים אודות המטרה לשמה מיועדים כספי התרומה. אל תהסס/י לבקש מהעמותה פרטים או הצגת מסמכים ברורים בדבר המטרה לשמה מיועדים כספי התרומה. פרטים מעין אלו ניתן למצוא גם בדוח המילולי השנתי של העמותה, וכן בפרוטוקולים של האסיפה הכללית בכל הקשור למטרותיה וליעדיה לשנה הקרובה.
 5. בפניה טלפונית לקבלת תרומה בצע/י בירור טרם מתן התרומה. במקרה של פניה טלפונית בבקשה למתן תרומה לעמותה, אל תהסס/י לבקש מהפונה להמתין על הקו או לשוב אליך במועד מאוחר יותר. בזמן זה, בצע/י את הבירורים הנ"ל באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות מכר המחובר לרשת האינטרנט.
 6. הימנע/י ממתן תרומה לקופת צדקה ארעית. רצוי להימנע ממתן תרומה באמצעות קופת צדקה, אלא אם כן הקופה קבועה במקומה או שמורה היטב ושייכת לגוף המוכר לך היטב. קופות צדקה עלולות להיות חשופות לגניבות של גורמים אחרים שאינם קשורים בהכרח לעמותה, ולכן יש לנקוט משנה זהירות לגביהן. בכל מקרה, רצוי להימנע ממתן תרומות בסכום משמעותי באמצעות קופות צדקה.
 7. דרוש/דרשי מהעמותה קבלה עבור תרומתך. הקבלה מהווה מכשיר חיוני לביצוע בקרה פנימית וחיצונית על תקינות פעילות העמותה. עמותה חייבת על-פי דין לתת קבלה עבור תרומה. על הקבלה לכלול, לכל הפחות, את שם העמותה, מספר העמותה וסכום התרומה.
 8. תכנן/י תרומותיך. אם אתה/ נוהג/ת לתרום באופן קבוע, הקדש/י לפחות אחת לשנה זמן לתכנון תרומותיך. תכנן/י את סכום התרומה הכולל והמטרות החשובות לך וקבל/י החלטה מושכלת לגבי הגופים להם את/ה מעוניין/ת לתרום. אם בידך מידע אישי וקרוב בנוגע לפעילות של עמותה שבאת עמה במגע, והתרשמת מפעילותה לטובה, ישנה עדיפות למתן תרומה לעמותה מעין זו לאחר שבוצעו הבדיקות שצוינו לעיל. 
 9. במידת הצורך, עיינ/י בתיק העמותה או קבל/י את תיק העמותה על-גבי CD. במידת הצורך, באפשרותך לעיין בתיק העמותה המצוי במשרדי רשם העמותות ברשות התאגידים ו/או לקבל את תיק העמותה על-גבי CD בדואר, תמורת תשלום אגרה.
 10. דווח/י על פעילות פסולה או בלתי חוקית של עמותה. במידה והבחנת בתופעה הנראית לך פסולה או בלתי חוקית בקשר לעמותה, אנא פנה/י למשרדי יחידת רשם העמותות ברשות התאגידים באמצעות דוא"ל בכתובת: RashamA@justice.gov.il. יודגש, כי פניות ציבור כאמור מהוות אמצעי בידי רשם העמותות לפקח על התנהלותן התקינה של עמותות ובכך להבטיח, בין היתר, כי כספי תרומות ישמשו למטרות שלשמן ניתנו.